E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 

Арбітр – підготовлена Національною службою посередництва і примирення особа, яка в разі залучення її сторонами колективного трудового спору (конфлікту) для участі в роботі трудового арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття рішення по його суті.

 

Вимоги найманих працівників, профспілок – пропозиції найманих працівників чи профспілки, їх об'єднання або інших, уповноважених цими найманими працівниками органів, висунуті у категоричній формі, сформовані, затверджені і документально оформлені відповідно до положень статей 2 – 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" до роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю.

 

Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) – констатація факту порушення норм законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлікту); визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту); дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; дотримання порядку i строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців; дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), а також констатація факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

 

Загальні збори найманих працівників – правомочні зібрання найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, на якому наймані працівники обговорюють питання внутрішньої діяльності і приймають колективне рішення з обговорюваних питань.

 

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на: врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; проведення оцінки стану соціально-трудових відносин, пошук шляхів вирішення конфліктних ситуацій виключно в конструктивному правовому руслі; завчасне реагування на ймовірність виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), стихійних страйків та акцій соціального протесту на основі даних моніторингу (спостережень), досліджень та прогнозів з метою недопущення ескалації конфліктних ситуацій в загальнодержавних масштабах; сприяння розвитку соціального діалогу.

 

Інформаційне забезпечення системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – процес, під час якого виконуються операції інформаційно-пошукового та інформаційно-аналітичного характеру щодо вивчення, аналізу та визначення причин ускладнення стану соціально-трудових відносин та можливих шляхів їх вирішення.

 

Керівники виборного профспілкового органу (голова/заступник) – наймані працівники підприємства, установи, організації, які обрані до складу виборного профспілкового органу, в т. ч. ті, які на момент обрання були штатними працівниками підприємства, установи, організації і звільнені від виконання посадових обов’язків у зв’язку з обранням до складу виборного профспілкового органу.

 

Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

 

Комерційна таємниця підприємства – відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

 

Конференція найманих працівників – правомочне зібрання представників найманих працівників підприємства, установи, організації (делегатів конференції), на якому представники найманих працівників обговорюють питання внутрішньої діяльності і приймають колективне рішення з обговорюваних питань.

 

Конфліктна ситуація – ускладнення стану соціально-трудових відносин, що відбулось на конкретному підприємстві, в установі, організації в конкретний момент часу внаслідок виникнення розбіжностей.

 

Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) – дата, коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців або коли строки розгляду вимог, передбачені законодавством, закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не надійшло.

 

Найманий працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.

 

Національна служба посередництва і примирення (НСПП) – постійно діючий державний орган, створений Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).

 

Незалежний посередник – визначена за спільним вибором сторін колективного трудового спору (конфлікту) особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

 

Об'єднання організацій роботодавців – неприбуткова громадська організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання.

 

Об'єкт запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

 

Окремі категорії найманих працівників – групи найманих працівників, які належать до однієї відповідної професії з відповідним рівнем освіти та відповідною спеціалізацією і які виконують відповідний кваліфікаційний рівень робіт.

 

Організації профспілки – організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

Організація роботодавців – неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців.

 

Первинна організація профспілки – добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному закладі освіти.

 

Представницький орган – уповноважений найманими працівниками або профспілкою орган (особа), який представляє їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

 

Призупинення реєстрації (тимчасове припинення реєстрації) висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) – офіційна процедура Національної служби посередництва і примирення, яка фіксує тимчасове призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), якщо в письмовій інформації щодо реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) подаються дані, що потребують їх вивчення працівниками Національної служби посередництва і примирення, насамперед щодо дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", що стосуються:

– відповідності вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

– повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

– дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;

– визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);

– дотримання порядку i строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців;

– дотримання порядку, процедури i строків прийняття найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

 

Примирна комісія – орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін.

 

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

 

Профспілковий орган – орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження.

 

Профспілковий представник – керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу.

 

Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) – документ, яким визначається порядок проведення засідань трудового арбітражу, процедура розгляду висунутих стороною колективного трудового спору вимог, порядок прийняття рішень трудового арбітражу та доведення їх до виконавців, а також функції членів трудового арбітражу, які випливають з їх повноважень, встановлених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про трудовий арбітраж, затвердженим НСПП, інші питання, пов'язані з вирішенням колективних трудових спорів (конфліктів) трудовим арбітражем.

 

Реєстрація висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) – внесення Національною службою посередництва і примирення в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) відомостей про сторони колективного трудового спору (конфлікту) із зазначенням їх повного найменування i місцезнаходження (юридичної адреси) та висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимоги, присвоєння колективному трудовому спору (конфлікту) реєстраційного номера та видання про це відповідного розпорядження Національної служби посередництва і примирення.

 

Рішення роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців – викладена письмово позиція щодо намірів здійснення повного або часткового задоволення чи відмови у задоволенні вимог найманих працівників, профспілки.

 

Роботодавець – юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

 

Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин – чинники, які призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

 

Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

 

Соціально-економічне обґрунтування рішення роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців – пояснення щодо фінансових, економічних, соціальних показників діяльності підприємства, установи, організації, від яких залежить задоволення висунутих найманими працівниками чи профспілкою вимог, об'єктивних і суб'єктивних причин виникнення розбіжностей та перспективи їх вирішення.

 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша, уповноважена найманими працівниками, організація та роботодавець. За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.

 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та організації роботодавців, їх об’єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на національному рівні – наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України.

 

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

 

Структурний підрозділ підприємства, установи, організації – наймані працівники бригади, бюро, відділу, відділення, виробництва, департаменту, дільниці, лабораторії, управління, філії, цеху, іншого відокремленого (структурного) підрозділу, невідокремленого (структурного) підрозділу підприємства, установи, організації.

 

Суб'єкти запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – суб’єкти сторін соціального діалогу, Національна служба посередництва і примирення, відділення Національної служби посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим та областях, народні депутати, депутати місцевих рад, арбітри, посередники Національної служби посередництва і примирення, завідувачі інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення.

 

Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту).

 

Трудовий колектив – усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

 

Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки – уповноважений найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою орган (особа), наділений (на) повноваженнями представляти їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору з моменту затвердження вимог до моменту припинення цього спору.

 

Член профспілки – особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.