E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

                                                                           
                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                       наказом Національної служби
                                                                                       посередництва і примирення
                                                                                       від "30" жовтня 2019 р. № 78
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення
 
1. Загальні положення
1.1. Це положення (далі – Положення) визначає зміст, форми, порядок, основні завдання та строки здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП).
1.2. Основні завдання аналітично-інформаційної діяльності – це здійснення комплексу заходів, спрямованих на:
– збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про:
- стан соціально-трудових відносин;
- розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин та заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
- колективні трудові спори (конфлікти) та причини їх виникнення;
- висунуті найманими працівниками вимоги;
– прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою їх попередження та сприяння своєчасному вирішенню;
– створення бази даних, забезпечення обміну інформацією та матеріалами для сприяння взаємодії сторін у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до вимог чинного законодавства;
– інформування громадськості через засоби масової інформації (далі – ЗМІ) про діяльність НСПП щодо сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).
1.3. Об'єктом аналітично-інформаційної діяльності НСПП є стан соціально-трудових відносин в Україні за окремими видами економічної діяльності, в окремих регіонах, на окремих підприємствах, в установах, організаціях, діяльність НСПП щодо виконання завдань і функцій, визначених Положенням про НСПП.
1.4. Суб'єктами аналітично-інформаційної діяльності є: Національна служба посередництва і примирення; відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП; сектор управління персоналом НСПП, відділення НСПП в місті Києві та Київській області, відділення НСПП в областях та АРК (далі – відділення НСПП).
1.5. Основними принципами, на яких базується аналітично-інформаційна діяльність НСПП, є:
– цілісність і повнота;
– своєчасність;
– об'єктивність і достовірність;
– обґрунтованість.
1.6. Джерелами інформації для здійснення аналітично-інформаційної діяльності НСПП є:
– матеріали, отримані від підприємств, установ, організацій, а також від сторін соціально-трудових відносин та сторін колективних трудових спорів (конфліктів);
– результати опитування найманих працівників;
– дані державної та відомчої статистики;
– матеріали центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю, інших контролюючих органів, об'єднань роботодавців, профспілок;
– аналітичні матеріали та прогнози науково-дослідних центрів;
– матеріали, надані арбітрами, посередниками, завідуючими інформаційно-консультаційних центрів НСПП;
– засоби масової інформації тощо.
 
2. Шляхи здійснення та види аналітично-інформаційної діяльності НСПП
2.1. Аналітично-інформаційна діяльність НСПП здійснюється шляхом:
– забезпечення термінового, щомісячного та щоквартального інформування про стан соціально-трудових відносин, їх ускладнення чи загострення;
– підготовки звіту про результати діяльності за рік;
– підготовки довідок про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності, в окремих регіонах;
– прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);
– інформування громадськості про діяльність НСПП через засоби масової інформації та WEB-сторінку НСПП;
– застосування інших форм і напрямів аналітично-інформаційної діяльності.
2.2. За видами аналітично-інформаційна діяльність НСПП поділяється на:
– термінову (термінове інформування);
– планову:
– щомісячне інформування;
– щоквартальне інформування;
– звіт про результати діяльності за рік;
– довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності або в окремих регіонах;
– прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у наступному півріччі.
 
3. Термінове, щомісячне та щоквартальне інформування
3.1. Термінове інформування здійснюється шляхом подання термінової інформації з питань, що за своїм змістом вимагають невідкладного інформування та реагування.
Термінова інформація подається відділеннями НСПП центральному апарату НСПП в електронному вигляді невідкладно у день надходження інформації:
– про загострення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих адміністративно-територіальних одиницях, галузях;
– щодо анонсів запланованих акцій соціального протесту та страйків;
– проведення акцій соціального протесту;
– проведення страйків, колективних припинень роботи тощо.
3.2. Щомісячна інформація подається відділеннями НСПП в електронному вигляді один раз на місяць до 10-ї години 2 числа наступного місяця.
Щомісячна інформація містить відомості про стан соціально-трудових відносин, виникнення та хід врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) і повинна мати такі розділи:
1. Акції соціального протесту, страйки.
2. Хід врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів).
3. Заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
4. Результати моніторингу стану соціально-трудових відносин.
Разом із щомісячною інформацією в електронному вигляді відділеннями НСПП направляються:
– Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків за формою   АСПС-м (додаток 1 до Положення);
– Звіт про результати роботи по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), що подається відділеннями НСПП за формою № 1-ЗКТС, затвердженою наказом НСПП від 13.04.2009 р. № 19;
– Звіт про колективні трудові спори (конфлікти), що подається відділеннями НСПП за формою № 1-КТС, затвердженою наказом НСПП від 03.06.2009 № 30;
– Реєстр підприємств, що перебували на обліку відділення НСПП в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)                               з початку року за формою РП-м в електронному вигляді (електронна форма додатку 3 до Положення);
– Інформування громадськості про діяльність НСПП                                       (додаток 6 до Положення);
– Звіт про колективні трудові спори (конфлікти) (додаток 8 до Положення);
– Інформація про результати діяльності відділення НСПП щодо участі у роботі комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (додаток 9 до Положення).
{Абзац третій пункту 3.2. розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом НСПП від 30.12.2020 № 78}
3.3. Щоквартальна інформація за перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців подається відділеннями НСПП в електронному вигляді до 10-ї години 4 числа місяця, наступного за відповідним кварталом.
Щоквартальна інформація повинна містити наступні розділи:
– Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин на відповідній території.
– Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
– Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
– Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов'язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин.
Щоквартальна інформація має наступні додатки:
– Результати роботи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (додаток 4 до Положення).
– Результати роботи щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (додаток 5 до Положення).
– Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків за формою АСПС-кв (електронна форма додатку 7 до Положення).
– Звіт відділення НСПП про роботу зі зверненнями громадян (додаток 10 до Положення).
3.4. Вимоги щодо змісту термінової, щомісячної та щоквартальної інформації:
– інформаційний матеріал повинен бути змістовним, достовірним, стислим, надаватися без повторів;
– інформація про акції соціального протесту подається у тому випадку, якщо акції пов'язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин, і повинна містити: визначення форми акції соціального протесту; повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності; кількість учасників акції соціального протесту; вимоги учасників акції соціального протесту та причини, що зумовили її проведення (у випадку наявності вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати – вказати суму заборгованості), заходи, вжиті відділенням НСПП з метою стабілізації стану соціально-трудових відносин, прогнозні висновки відділення НСПП щодо розвитку ситуації; пропозиції відділення НСПП про заходи, які необхідно здійснити НСПП для стабілізації стану соціально-трудових відносин. Разом із терміновою інформацією про акції соціального протесту відділення НСПП подає до центрального апарату НСПП стислий інформаційний матеріал про події з метою розміщення його на сайті НСПП;
– інформація про страйки повинна містити: повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності; чисельність працюючих, кількість учасників страйку, представницький орган, причини виникнення страйку (у випадку наявності вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати – вказати суму заборгованості), дотримання вимог чинного законодавства, заходи, вжиті відділенням НСПП з метою стабілізації стану соціально-трудових відносин, прогнозні висновки відділення НСПП щодо розвитку ситуації; пропозиції відділення НСПП про заходи, які необхідно здійснити НСПП для стабілізації стану соціально-трудових відносин. Разом із терміновою інформацією про страйки відділення НСПП подає до центрального апарату НСПП стислий інформаційний матеріал про події з метою розміщення його на сайті НСПП;
– інформація щодо анонсів запланованих акцій соціального протесту та страйків подається за результатами як співпраці відділення НСПП із відповідними структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, так і роботи в цілому по здійсненню моніторингу стану соціально-трудових відносин, і повинна містити: зазначення джерела інформації, а також максимально повну характеристику запланованих акцій соціального протесту та страйків, якою володіє відділення НСПП на момент надання інформації. Разом із терміновою інформацією щодо анонсів запланованих акцій соціального протесту та страйків відділення НСПП подає до центрального апарату НСПП відповідний стислий інформаційний матеріал з метою розміщення його на сайті НСПП;
– інформація про діяльність із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) повинна містити: повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності; чисельність працюючих, розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, суму заборгованості із виплати заробітної плати (у разі наявності), вжиті відділенням НСПП заходи по врегулюванню стану соціально-трудових відносин та їх результат, необхідні заходи для врегулювання конфліктних ситуацій;
– при терміновому та щомісячному інформуванні наданий інформаційний матеріал, що характеризує ситуацію на окремих підприємствах, в установах, організаціях, повинен містити повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності, чисельність працюючих, суму заборгованості із виплати заробітної плати (у разі наявності);
– при щоквартальному інформуванні наданий інформаційний матеріал подається наростаючим підсумком, повинен містити чітку характеристику стану і тенденцій розвитку соціально-трудових відносин на відповідній території; висвітлювати діяльність відділень НСПП у відповідний період.
3.5. Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП:
– готує термінову, узагальнену щомісячну та щоквартальну інформацію;
– у разі отримання доручень Кабінету Міністрів України або Офісу Президента України, наданих до термінової, щомісячної, щоквартальної інформації, надсилає їх до відповідних відділень НСПП.
 
4. Звіт про результати діяльності НСПП за рік
4.1. Звіт про результати діяльності НСПП за рік повинен мати такі розділи:
1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин.
2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов'язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин.
5. Стан дотримання Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
6. Правове забезпечення діяльності НСПП та здійснення примирних процедур.
7. Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин.
8. Інформування громадськості про діяльність НСПП.
9. Висновки та пропозиції.
Звіт може додатково включати інші розділи.
4.2. Звіт про результати діяльності відділень НСПП за рік повинен мати такі розділи:
1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин на відповідній території.
2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов'язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин.
5. Стан дотримання Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
6. Організаційно-методична робота з арбітрами та посередниками НСПП.
7. Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин.
8. Інформування громадськості про діяльність НСПП.
9. Висновки та пропозиції.
Обов'язковими є наступні додатки до звіту:
– Результати роботи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (додаток 4 до Положення).
– Результати роботи щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (додаток 5 до Положення).
– Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків за формою АСПС-кв (електронна форма додатку 7 до Положення).
– Звіт відділення НСПП про роботу зі зверненнями громадян (додаток 10 до Положення).
У звітах можуть бути висвітлені також інші питання, що стосуються роботи відділень НСПП.
4.3. Наданий у звіті інформаційний матеріал повинен містити: чітку характеристику стану і тенденцій розвитку соціально-трудових відносин на відповідній території; повною мірою висвітлювати діяльність відділень НСПП у звітний період; бути змістовним, стислим, надаватися без повторів.
4.4. Звіт про результати діяльності за рік подається відділеннями НСПП до 10-ї години 15 січня наступного року.
4.5. Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП вивчає, аналізує, систематизує, узагальнює звіти відділень НСПП, відділів та секторів НСПП і готує проект звіту НСПП про результати діяльності за рік.
 
5. Довідка про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими галузями економіки або регіонами України
5.1. Виконавцями довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності (галузями економіки) або регіонами є відділення НСПП, відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП.
5.2. Зміст та структура довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності (галузями економіки) або регіонами визначається, виходячи з переліку питань, які необхідно висвітлити при її підготовці, і який розробляється відділом аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП за участю відділу правового забезпечення НСПП в залежності від специфіки предмета вивчення і надсилається до виконавців – відділень НСПП – не пізніше як за два місяці до встановленого терміну подання довідки.
5.3. При вивченні питань про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти), що виникли на підприємствах, в установах, організаціях певного виду економічної діяльності, аналіз здійснюється в цілому та в розрізі його підсекцій та розділів.
За результатами вивчення розділи довідки щодо загального стану соціально-трудових відносин та характеристики колективних трудових спорів (конфліктів) подаються за галузевою ознакою, а не за територіальним принципом.
5.4. При вивченні цих питань в окремому регіоні аналіз проводиться комплексно:
– в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, що входять до регіону, а також підприємств, установ, організацій, видів економічної діяльності, їх підсекцій та розділів;
– в цілому по регіону.
5.5. Терміни підготовки довідки встановлюються відповідно до плану роботи НСПП та планів роботи відділень НСПП.
 
6. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
6.1. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюється відповідно до цього Положення, Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів).
6.2. Метою прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) є моделювання можливих змін соціально-трудових відносин з урахуванням всього комплексу наявних об'єктивних і суб'єктивних причин, визначення вірогідності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), що дає можливість своєчасно вжити заходи, спрямовані на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), попередження проведення страйків, інших акцій соціального протесту; виробити відповідні висновки та рекомендації НСПП для зацікавлених органів, установ, організацій з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, своєчасного усунення причин, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
6.3. Суб'єктами прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) є відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, відділення НСПП.
6.4. Здійснюючи прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, територіальному, галузевому та національному рівнях, суб'єкти прогнозування повинні:
– здійснити аналіз соціально-економічного розвитку об'єкта прогнозування в порівнянні з попереднім періодом;
– охарактеризувати головні проблеми і можливі шляхи їх розв'язання;
– визначити об'єктивні та суб'єктивні причини конфліктогенного характеру, тривале збереження яких дає підстави прогнозувати можливе ускладнення соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);
– зробити висновки щодо тенденцій та напрямів розвитку стану соціально-трудових відносин, а також імовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
6.5. За результатами прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) суб'єкти прогнозування:
– забезпечують своєчасне інформування про результати і висновки щодо прогнозування на відповідному рівні;
– здійснюють комплекс заходів стосовно прогнозованого об'єкта на виробничому, територіальному, галузевому, національному рівнях з метою сприяння поліпшенню трудових відносин, серед яких: облік в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння усуненню розбіжностей між сторонам соціально-трудових відносин з урахуванням прогнозних застережень, консультативно-роз'яснювальна робота, підготовка рекомендацій щодо шляхів стабілізації стану соціально-трудових відносин;
– організовують, координують заходи комплексного характеру, що здійснюються НСПП у взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, об'єднаннями роботодавців, сторонами соціально-трудових відносин, з метою усунення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин і запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
6.6. Відділення НСПП узагальнюють прогнозні матеріали і подають на ім'я голови НСПП до 10-ї години 25 числа другого місяця кварталу, який передує півріччю, що прогнозується, довідку про результати прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя.
6.7. Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя, що подається відділеннями НСПП, повинен мати такі розділи:
1. Аналіз ступеня підтвердження (не підтвердження) попереднього піврічного прогнозу відділення НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
2. Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні у розрізі видів економічної діяльності (галузей).
3. Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні.
4. Висновки та пропозиції.
6.8. Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП готує на основі прогнозних матеріалів відділень НСПП проект прогнозу НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя.
 
7. Інформування громадськості про діяльність НСПП
7.1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Закону України "Про інформацію", Положення про Національну службу посередництва і примирення, постійно здійснюється робота з інформування громадськості про діяльність НСПП, в тому числі, через WEB-сторінку НСПП.
7.2. Суб'єктами інформування громадськості є Голова НСПП, начальники відділень НСПП.
7.3. Метою діяльності НСПП у напрямку інформування громадськості є:
– поширення серед громадськості об'єктивної інформації про діяльність НСПП та її відділень у напрямку сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному вирішенню, здійснення посередництва у вирішенні таких спорів (конфліктів);
– формування об'єктивної громадської думки щодо ефективності і доцільності правових шляхів вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;
– підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин;
– сприяння поглибленню соціального діалогу;
– формування позитивного іміджу НСПП;
– оприлюднення пропозицій НСПП щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
– всебічне залучення представників засобів масової інформації до системного та своєчасного реагування і висвітлення у пресі, на радіо, телебаченні проблем, що є причинами виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; використання ЗМІ для сприяння у запобіганні чи врегулюванні колективних трудових спорів (конфліктів).
7.4. НСПП та її відділення постійно інформують громадськість про свою діяльність шляхом публічних виступів, поширення друкованої чи усної інформації.
Формами інформування є:
– організація та проведення прес-конференцій, навчально-практичних семінарів, конференцій,круглих столів;
– доповіді, виступи, повідомлення співробітників НСПП на нарадах, конференціях, семінарах, симпозіумах;
– виступи, інтерв'ю, коментарі в засобах масової інформації (на радіо, телебаченні, в друкованих засобах масової інформації);
– статті, аналітичні матеріали в друкованих виданнях (газетах, журналах, збірниках, бюлетенях, довідниках);
– розміщення інформаційних матеріалів на WEB-сторінці НСПП;
– випуск презентаційної друкованої продукції.
7.5. Відділення НСПП обов'язково повинні інформувати відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП стосовно виступів, інтерв'ю та публікацій у засобах масової інформації (з наданням копій текстів відповідних матеріалів).
 
8. Інші напрями аналітично-інформаційної діяльності
8.1. Вивчення, аналіз та узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду шляхів стабілізації стану соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), поглиблення соціального діалогу.
8.2. Співпраця з науковими організаціями, установами та вченими в питаннях розробки науково обґрунтованих навчальних програм, експертних оцінок, методик, інших документів з використанням для цього аналітично-інформаційних матеріалів з метою організації і проведення наукових досліджень та підготовки на цій основі рекомендацій з метою стабілізації соціально-трудових відносин.
8.3. Забезпечення відділень НСПП, сторін колективного трудового спору (конфлікту) аналітично-інформаційними та організаційно-методичними матеріаламиу тому числі для здійснення примирних процедур та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
8.4. Участь у підготовці матеріалів для узагальнення та розробки пропозицій по вдосконаленню законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
8.5. Участь у підготовці необхідних матеріалів з метою забезпечення взаємодії НСПП із Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, Комітетами Верховної Ради України та народними депутатами України, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями.
8.6. Участь у підготовці методичних аналітично-інформаційних матеріалів для забезпечення діяльності посередників, членів примирних комісій та трудових арбітражів (арбітрів), інформаційно-консультаційних центрів НСПП.
8.7. Облік та систематизація аналітично-інформаційних матеріалів.
 
9. Використання матеріалів аналітично-інформаційної діяльності НСПП
9.1. Термінова, щомісячна, щоквартальна інформація, довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в окремих галузях економіки України або в регіонах, прогноз НСПП розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя надсилаються Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Міжнародній організації праці, Федерації профспілок України, Федерації роботодавців України.
9.2. Звіт про діяльність НСПП за рік надсилається Президенту України.
Інформування про діяльність НСПП за рік надсилається до відома Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Міжнародній організації праці, Федерації профспілок України, Федерації роботодавців України.
 
10. Порядок обчислення строків
10.1. Строки, встановлені цим Положенням, обчислюються днями. Останній день строку триває до 24 години.
10.2. Якщо останній день подання щомісячної, щоквартальної інформацій, звіту про результати діяльності за рік, довідок про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в окремих галузях економіки України або в регіонах, довідок про результати прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
10.3. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення документи, зазначені в підпункті 10.2., передані на пошту чи іншими відповідними засобами зв'язку.