E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Національної служби
посередництва i примирення
від 13 серпня 2020 року № 28
(із змінами, внесеними
згідно з Наказом НСПП
від 24.06.2021 № 91)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

 

1. Загальнi положення

1.1. Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) (далi – Положення) визначає правовi i органiзацiйнi засади здiйснення Нацiональною службою посередництва i примирення (далi – НСПП) вiдповiдно до частини шостої статтi 15 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» (далi – Закон) системи заходів щодо реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
1.2. Основнi термiни:
колективний трудовий спiр (конфлiкт) – це розбiжностi, що виникли мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин, щодо встановлення нових або змiни iснуючих соцiально-економiчних умов працi та виробничого побуту, укладення чи змiни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю;
реєстрацiя висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) – внесення НСПП в Книгу реєстрацiї висунутих найманими працiвниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) вiдомостей про сторони колективного трудового спору (конфлiкту) iз зазначенням їх повного найменування i мiсцезнаходження (юридичної адреси) та висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимоги, присвоєння колективному трудовому спору (конфлiкту) реєстрацiйного номера та видання про це вiдповiдного розпорядження НСПП;
призупинення реєстрацiї (тимчасове припинення реєстрацiї) висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) – офiцiйна процедура НСПП, яка фiксує тимчасове призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), якщо в письмовiй iнформацiї щодо реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) подаються данi, що потребують їх вивчення працiвниками НСПП, насамперед щодо дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону, що стосуються:
- вiдповiдностi вимог найманих працiвникiв (окремої категорії найманих працівників) положенням статтi 2 Закону;
- повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту);
- дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;
- визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працiвникiв (окремої категорії найманих працівників);
- дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв;
- дотримання порядку, процедури i строкiв прийняття найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлкою рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту).
За результатами вивчення зазначених даних видається вiдповiдне розпорядження НСПП;
вiдмова в реєстрацiї – констатацiя факту порушення норм законодавчих та нормативно-правових актiв, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлiкту); визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлiкту); дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв; дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), а також констатацiя факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства. Вiдмова в реєстрацiї зупиняє реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) до усунення виявлених порушень;
найманий працiвник – фiзична особа, яка працює за трудовим договором на пiдприємствi, в установi та органiзацiї, в їх об’єднаннях або у фiзичних осiб, якi використовують найману працю;
роботодавець – юридична (пiдприємство, установа, органiзацiя) або фiзична особа, яка в межах трудових вiдносин використовує працю фiзичних осiб;
професiйна спiлка (профспiлка) – добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, що об’єднує громадян, пов’язаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної (трудової) дiяльностi (навчання);
первинна органiзацiя профспiлки – добровiльне об’єднання членiв профспiлки, якi, як правило, працюють на одному пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форми власностi i виду господарювання або у фiзичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостiйно, або навчаються в одному навчальному закладi;
уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки – уповноважений найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою орган (особа), наділений (на) повноваженнями представляти їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору з моменту затвердження вимог до моменту припинення цього спору;
структурний підрозділ підприємства, установи, організації – наймані працівники бригади, бюро, відділу, відділення, виробництва, департаменту, дільниці, лабораторії, управління, філії, цеху, іншого відокремленого (структурного) підрозділу, невідокремленого (структурного) підрозділу підприємства, установи, організації;
момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) – дата, коли уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлка одержали вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог, i прийняли рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченi Законом України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв не надiйшло;
Нацiональна служба посередництва i примирення – постiйно дiючий державний орган, створений Президентом України, який сприяє полiпшенню соцiально-трудових відносин, здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв), прогнозує їх виникнення та сприяє своєчасному їх вирiшенню, здiйснює посередництво під час вирiшення таких спорiв (конфлiктiв).
1.3. Вiдповiдно до положень частини шостої статтi 15 та при дотриманнi положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» реєстрації НСПП підлягають вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) та колективнi трудовi спори (конфлiкти).

2. Розгляд матерiалiв про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту)

2.1. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка пiсля прийняття рiшення про вступ в колективний трудовий спiр (конфлікт) у триденний строк надсилає НСПП письмову iнформацiю про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту), в якiй вказує:
- сторони колективного трудового спору (конфлiкту) iз зазначенням їх повного найменування i мiсцезнаходження (юридичної адреси);
- вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки;
- момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);
- орган чи особу, якi будуть представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);
- загальну кiлькiсть найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) на пiдприємствi, в установi та органiзацiї чи їх структурних пiдроздiлах, де виник колективний трудовий спiр (конфлiкт), та кiлькiсть найманих працiвникiв, якi беруть участь в даному колективному трудовому спорi (конфлiкті).
Разом iз письмовою iнформацiєю про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлка надсилають на ім’я Голови НСПП або відповідного її відділення в Автономнiй Республiцi Крим та областях (далі – відділення НСПП) додатки:
- оригінали пiдписних листiв та протоколiв;
- оригінали або належним чином завірені копії листiв, наказiв, витягiв, довiдок тощо, якi пiдтверджують надану iнформацiю.
2.2. Письмова iнформацiя про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) надсилається:
на нацiональному та галузевому рівнях – на ім’я Голови НСПП;
на виробничому, територiальному рiвнях – вiддiленням НСПП.
2.3. Письмова iнформацiя про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку в книгах вхiдних документiв та передається на розгляд Головi НСПП, начальнику вiддiлення НСПП для надання відповідного доручення.
2.4. Розгляд письмової iнформацiї про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) здiйснюється в день отримання:
- по колективних трудових спорах (конфлiктах) на нацiональному та галузевому рiвнях – НСПП;
- по колективних трудових спорах (конфлiктах) на виробничому та територiальному рiвнях – вiддiленнями НСПП.
2.5. За результатами розгляду письмової iнформацiї про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях вiддiлення НСПП готує i направляє не пiзнiше наступного дня (якщо закiнчення строку припадає на вихiдний, святковий чи iнший неробочий день, останнiм днем строку є перший робочий день), подання на iм’я Голови НСПП з додатком до нього копiї вiдповiдного письмового повiдомлення сторони колективного трудового спору (конфлiкту) та копiями протоколiв, листiв, наказiв, витягiв, довiдок тощо, якi пiдтверджують надану iнформацiю:
- про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);
- про призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) у випадках, визначених пiдпунктом 4.1. цього Положення;
- про вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) у випадках, визначених пiдпунктом 5.1 цього Положення.
На вимогу Голови НСПП вiддiлення НСПП надсилає додаткову iнформацiю, необхiдну для реєстрацiї, призупинення реєстрації, вiдмови в реєстрації, відмови в знятті з реєстрації вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).
2.6. В поданнi вiддiлення НСПП на ім’я Голови НСПП вказуються:
- сторони колективного трудового спору (конфлiкту) (повна назва сторiн спору, а не їх абревiатура) та уповноважений орган чи уповноважена особа, якi будуть представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та їх юридичнi адреси (поштовий iндекс, точна назва населеного пункту, району, областi тощо);
- форма власностi пiдприємства (установи, органiзацiї), на якому виник колективний трудовий спiр (конфлiкт);
- вид дiяльностi пiдприємства (установи, органiзацiї), на якому виник колективний трудовий спiр (конфлiкт), за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД);
- рiвень колективного трудового спору (конфлiкту) – виробничий, територiальний;
- момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) (вiдповiдно до рiшення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлки);
- висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимоги;
- коди висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог (вiдповiдно до Класифiкатору вимог, висунутих найманими працiвниками, профспiлкою у колективних трудових спорах (конфлiктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», затвердженого наказом НСПП вiд 09.06.2009 № 33);
- аналiз змiсту вимог щодо вiдповiдностi їх статтi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;
- аналiз вимог щодо визначення сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) вiдповiдно до положень статтi 3 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» (згiдно з компетенцiєю роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв) щодо вирiшення цих вимог);
- аналiз вiдповiдностi формування i затвердження вимог положенням статтi 4 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;
- аналiз правової обґрунтованостi вимог iз визначенням законодавчих та нормативно-правових актiв, якi було порушено роботодавцем, уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, що спричинило виникнення розбiжностей мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин;
- аналiз дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, роботодавцем, уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв та надання ним разом з прийнятим рiшенням соцiально-економiчного обґрунтування положень статтi 5 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;
- аналiз дотримання порядку i строкiв прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілкою рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), визначених статтею 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;
- аналiз щодо наявностi або вiдсутностi факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства;
- обґрунтування вiддiлення НСПП (в тому числi щодо повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту)), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», що стосуються вiдповiдностi вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статтi 2 цього Закону; належної сторони колективного трудового спору (конфлікту); дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв; дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) тощо) – вiдповiдно щодо реєстрацiї, призупинення реєстрацiї або вiдмови в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);
- iншi данi, що необхiднi при реєстрацiї, призупиненнi реєстрацiї, вiдмовi в реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) – орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади за мiсцем знаходження пiдприємства, установи, органiзацiї; центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або органiзацiя тощо.
2.7. Вимоги, висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вiдповiдно до положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» та iнших законодавчих і нормативно-правових актiв, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлiкту); визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлiкту) щодо цих вимог; дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв та надання ним разом з прийнятим рiшенням соцiально-економiчного обґрунтування і за вiдсутності факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства, пiдлягають реєстрацiї НСПП у строки та в порядку, встановленому цим Положенням.
2.8. У разi встановлення вiддiленням НСПП в ходi аналiзу висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог невідповідності їх статтi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» або порушень норм підпункту 2.7 цього Положення, iнших законодавчих та нормативно-правових актiв – відділення НСПП направляє на ім’я Голови НСПП подання про вiдмову в реєстрацiї даних вимог вiдповiдно до пункту 5 цього Положення.
2.9. Подання про реєстрацiю, про призупинення реєстрацiї або про вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку відповідним підрозділом НСПП i передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про пiдготовку проєкту необхідного розпорядження НСПП.
З моменту отримання доручення Голови НСПП відповідний структурний підрозділ НСПП готує проєкт вiдповiдного розпорядження i подає його на пiдпис Головi НСПП.

3. Реєстрацiя висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

3.1. Реєстрацiя висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) здiйснюється розпорядженням НСПП, в якому визначаються:
- дата i номер розпорядження НСПП;
- назва розпорядження НСПП;
- факт реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту);
- реєстрацiйний номер колективного трудового спору (конфлiкту);
- факт реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог;
- рiшення про вiдмову в реєстрацiї окремих вимог (частин вимог) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки (в разi необхiдностi, вiдповiдно до пiдпункту 2.8 цього Положення);
- найменування уповноваженого представницького органу (особи), найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлки, роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв, юридичних осiб, на адресу яких надсилається розпорядження НСПП (орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або організація, вiддiлення НСПП).
3.2. Реєстрацiйний номер, який присвоюється колективному трудовому спору (конфлiкту), складається наступним чином:
першi три цифри – порядковий номер реєстрацiї (для прикладу – 001);
через дефiс наступнi двi цифри – останнi двi цифри поточного року (для прикладу – 13);
через дрiб записується код адмiнiстративно-територiальної одиницi;
через дефiс – позначення буквою рiвня колективного трудового спору (конфлікту) (на виробничому рiвнi — В, на територiальному рiвнi – Т, на галузевому рiвнi – Г, на нацiональному рiвнi – Н).
Коди адмiнiстративно-територiальних одиниць:
Автономна Республiка Крим – 01
Вiнницька область – 02
Волинська область – 03
Днiпропетровська область – 04
Донецька область – 05
Житомирська область – 06
Закарпатська область – 07
Запорiзька область – 08
Івано-Франкiвська область – 09
Київська область – 10
Кiровоградська область – 11
Луганська область – 12
Львiвська область – 13
Миколаївська область – 14
Одеська область – 15
Полтавська область – 16
Рiвненська область – 17
Сумська область – 18
Тернопiльська область – 19
Харкiвська область – 20
Херсонська область – 21
Хмельницька область – 22
Черкаська область – 23
Чернiвецька область – 24
Чернiгiвська область – 25
мiсто Київ – 26
мiсто Севастополь – 27.
3.3. Данi про колективний трудовий спiр (конфлiкт) (сторони колективного трудового спору (конфлiкту), висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимоги, реєстрацiйний номер) вносяться відповідним структурним підрозділом НСПП в Книгу реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) відповідно до вимог Інструкцiї про порядок ведення Книги реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), затвердженої наказом НСПП вiд 08.08.2008 року № 99.
3.4. Змiни до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) вносяться у разi:
- змiн у назвi сторони колективного трудового спору (конфлiкту) у зв’язку iз змiною роботодавця, де виник цей спiр, органiзацiйно-правової форми юридичної особи, її найменування, мiсцезнаходження, органiв управлiння, змiни складу, структури, найменування уповноваженого роботодавцем органу тощо;
- прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки, рiшення про актуалiзацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог в частинi строкiв їх виконання або кiлькiсних показникiв;
- в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.
3.5. Письмова iнформацiя сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про необхiднiсть внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) надсилається:
щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на нацiональному та галузевому рiвнях – на ім’я Голови НСПП;
щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на виробничому, територiальному рiвнях – вiддiленням НСПП.
3.6. За результатами розгляду письмової iнформацiї про необхiднiсть внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) вiддiлення НСПП готують i направляють на ім’я Голови НСПП подання про внесення змiн до вiдповiдного розпорядження НСПП.
3.7. Подання про внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку i передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про пiдготовку проєкту розпорядження НСПП.
Відповідний структурний підрозділ НСПП готує проєкт розпорядження НСПП про внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) i подає його на пiдпис Головi НСПП.

4. Призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

4.1. Реєстрацiя висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) призупиняється у випадках, якщо:
- в письмовiй iнформацiї подаються данi, що потребують їх вивчення працiвниками НСПП, насамперед щодо повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», що стосуються вiдповiдностi вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статтi 2 цього Закону; дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки; визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв; дотримання порядку прийняття представницьким органом найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);
- роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв звернувся до НСПП iз заявою (іншими підтверджуючими документами, доказами) про вiдсутнiсть необхiдних повноважень у представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки;
- роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв звернувся iз заявою про наявнi, з його точки зору, порушення при формуваннi i затвердженнi вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки та визначеннi органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки;
- в письмовiй iнформацiї вiд сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), вiдповiдних органiв державної влади повiдомляється про розгляд iншої справи в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства, що унеможливлює в даний час реєстрацiю або наступнi розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).
4.2. Призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) здiйснюється шляхом видання розпорядження НСПП за поданням вiддiлень НСПП на термiн, необхiдний для вивчення обставин, визначених пiдпунктом 4.1 Положення, але, як правило, не бiльше семи календарних днiв.
Призупинення реєстрації може бути продовжено за рішенням Голови НСПП на термін, необхідний для вивчення обставин, визначених пiдпунктом 4.1 Положення за обґрунтованим поданням відділення НСПП.
4.3. За результатами вивчення обставин, визначених пiдпунктом 4.1 Положення, Голова НСПП приймає рiшення про реєстрацiю, призупинення реєстрацiї на термiн, необхiдний для вирішення питань, пов’язаних з виявленими обставинами, або вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
4.4. У разi, якщо обставини, передбаченi пiдпунктом 4.1 Положення, виявленi пiсля реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту), ранiше видане розпорядження НСПП про реєстрацiю цього спору (конфлікту) призупиняється на перiод проведення вiдповiдної перевiрки з дотриманням умов, визначених пiдпунктами 4.2 та 4.3 цього Положення.
4.5. У разі призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), після проведеної відповідної перевірки відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію або відмову в реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) на ім’я Голови НСПП.
За результатами проведеної відповідної перевірки, у разі якщо юридичні підстави для відмови у реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) відсутні, відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) на ім’я Голови НСПП.

5. Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

5.1. Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) може бути у випадках, якщо:
- висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимоги не вiдповiдають положенням статтi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;
- в результатi перевiрки не пiдтвердились повноваження представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) або сторона спору не є належною;
- порушенi положення статтi 4 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» щодо процедури формування та затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки, оформлення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки вiдповiдним протоколом i надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженiй ним особi, органiзацiї роботодавцiв, об’єднанню органiзацiй роботодавцiв;
- порушенi положення частини 1 статтi 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» щодо порядку прийняття рiшення уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працiвникiв (окремої категорії найманих працівників), профспiлки про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);
- реєстрацiя або наступнi розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) неможливi до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства;
- в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.
5.2. Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) здiйснюється розпорядженням НСПП за поданням вiддiлення НСПП, пiдготовленим вiдповiдно до пiдпунктiв 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 цього Положення.
5.3. Пiсля усунення виявлених порушень або вирiшення справи, що розглядалася в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства та унеможливлювала розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), орган (особа), уповноважений представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлка, подають необхiднi документи i реєстрацiя висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) проводиться відповідно до пунктiв 2, 3 цього Положення.

6. Зняття колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та/або висунутих найманими працiвниками, профспiлкою окремих вимог з реєстрації

6.1. Зняттю з реєстрацiї пiдлягають колективнi трудовi спори (конфлiкти) та/або висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою окремi вимоги у разi:
- вирiшення зареєстрованих НСПП висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв);
- вiдмови найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) чи профспiлки або уповноваженого ними органу (особи) вiд висунутих вимог;
- прийняття найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою (якi є стороною спору) або уповноваженими ними органами (особами) рiшення про припинення колективного трудового спору (конфлiкту);
- встановлення в результатi перевiрки порушень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» у випадках, визначених у пiдпунктi цього 5.1 Положення;
- припинення трудових вiдносин мiж сторонами колективного трудового спору (конфлiкту), в тому числi у зв’язку iз звiльненням з роботи бiльш як двох третин найманих працiвникiв, якi висували вiдповiднi вимоги;
- вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог у судi;
- прийняття судом рiшення про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та/або колективних трудових спорiв (конфлiктiв);
- відкликання найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою або уповноваженим ними органом (особою) документів, поданих для реєстрації колективного трудового спору (конфлікту);
- якщо вимоги, висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або уповноваженим ними органом (особою) або профспілкою, суперечать чинному законодавству України;
- якщо підприємство, де зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт), знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, що унеможливлює проведення примирних процедур.
- в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.
6.2. Зняттю з реєстрацiї пiдлягають також одна або декiлька iз зареєстрованих НСПП висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог у порядку, визначеному пiдпунктами 6.1, 6.3 – 6.15 цього Положення.
6.3. Зняття з реєстрацiї колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог здiйснюється:
- на пiдставi письмового повiдомлення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки в колективному трудовому спорi (конфлiкті) про вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);
- на пiдставi письмового звернення сторони колективного трудового спору (конфлiкту), яка, вiдповiдно до положень статтi 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», повiдомила про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) або обох сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про зняття з реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);
- на пiдставi встановлених в результатi перевiрки порушень положень чинного законодавства України при формуваннi i затвердженнi вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки; при визначеннi органу чи особи, якi представляють iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки; при оформленні вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки вiдповiдним протоколом i надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженiй ним особi, органiзацiї роботодавцiв, об’єднанню органiзацiй роботодавцiв; при прийняттi уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки рiшення про вступ в колективний трудовий спiр (конфлiкт);
- на пiдставi встановлення в результатi перевiрки вiдсутностi повноважень у представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту);
- на пiдставi встановленого в результатi перевiрки факту припинення трудових вiдносин мiж сторонами колективного трудового спору (конфлiкту), в тому числi у зв’язку iз звiльненням з роботи бiльш як двох третин найманих працiвникiв, якi висували вимоги;
- на пiдставi ухвали суду про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);
- в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.
6.4. У разi, якщо роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв iнформує про вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), а орган (особа), уповноважений представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки в колективному трудовому спорi (конфлiкті), вiдмовляється дати пiдтвердження про вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), то вiдповiдний структурний підрозділ НСПП, вiддiлення НСПП проводять аналiз виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв вимог.
Пiсля встановлення факту виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог вiддiлення НСПП направляє Головi НСПП подання про зняття колективного трудового спору (конфлiкту) та/або висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог з реєстрацiї.
Якщо в результатi аналiзу виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки встановлено, що данi вимоги не виконанi, то вiддiлення НСПП направляє на ім’я Голови НСПП подання з обґрунтуванням про вiдмову в зняттi колективного трудового спору (конфлiкту) та/або висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою окремих вимог з реєстрацiї.
6.5. Пiдставою для зняття колективного трудового спору (конфлiкту) та/або висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою окремих вимог з реєстрацiї можуть бути також:
- рiшення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працiвників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки про припинення колективного трудового спору (конфлiкту) у зв’язку iз частковим виконанням вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв;
- укладення спiльної угоди сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про його вирiшення або припинення;
- укладення спiльної угоди сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про поетапне виконання висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог, створення системи ефективного контролю за виконанням цiєї угоди;
- рiшення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працiвників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки про вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту);
- врегулювання розбiжностей та задоволення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки через колективний договiр, угоду, що діє на пiдприємствi;
- рiшення примирної комiсiї про вирiшення або припинення розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлiкту) в цiлому;
- рiшення трудового арбiтражу про вирiшення або припинення розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлiкту) в цiлому, яке за попередньою домовленiстю мiж сторонами колективного трудового спору (конфлiкту) є обов’язковим для виконання;
- розгляд вимог, висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою у судовому порядку.
6.6. Зняття з реєстрацiї колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та/або висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою окремих вимог здiйснюється розпорядженням Голови НСПП:
- по колективних трудових спорах (конфлiктах) на галузевому i нацiональному рiвнях на пiдставi пропозицiй вiдповідного структурного підрозділу НСПП;
- по колективних трудових спорах (конфлiктах) на виробничому, територiальному рiвнях на пiдставi подання вiддiлення НСПП.
6.7. Пропозицiї вiдповідного структурного підрозділу НСПП та подання вiддiлення НСПП готуються в триденний строк з дня надходження документiв, визначених в пiдпунктах 6.3., 6.4., 6.5. цього Положення (якщо закiнчення строку припадає на вихiдний, святковий чи iнший неробочий день, останнiм днем строку є перший робочий день).
В разi необхiдностi у визначений триденний термін НСПП, вiддiленням НСПП здiйснюється перевірка отриманої iнформацiї.
6.8. В поданнi вiддiлення НСПП зазначаються:
сторони колективного трудового спору (конфлiкту), їх повне найменування i мiсцезнаходження (юридична адреса);
реєстрацiйний номер колективного трудового спору (конфлiкту), дата його виникнення, дата i номер розпорядження НСПП про його реєстрацiю;
висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимоги;
хiд примирних процедур у процесi вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту) (засiдання примирних комiсiй, трудових арбiтражiв тощо);
пiдстави для зняття з реєстрацiї вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки та колективного трудового спору (конфлiкту);
обґрунтування пропозицiй вiддiлення НСПП.
До подання додається копiя документа, на пiдставi якого вноситься клопотання про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки.
6.9. Пiдготовка проєкту розпорядження НСПП про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки здiйснюється вiдповідним структурним підрозділом НСПП.
6.10. У розпорядженнi НСПП про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки зазначаються:
- дата i номер розпорядження НСПП;
- назва розпорядження НСПП;
- констатацiя факту зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки;
- пiдстави видання розпорядження;
- рiшення про зняття з реєстрацiї i контролю колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки;
- найменування уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки, роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв, юридичних осiб, на адресу яких надсилатиметься розпорядження НСПП (орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить пiдприємство, установа або організація, вiддiлення НСПП).
У разi зняття з реєстрацiї однiєї або декiлькох iз зареєстрованих НСПП висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог в розпорядженнi НСПП про зняття з реєстрацiї окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки дається рекомендацiя сторонам колективного трудового спору (конфлiкту) щодо подальшого проведення примирних процедур по вирiшенню решти вимог, а вiдповiдному вiддiленню НСПП дається доручення щодо сприяння вирiшенню вимог, що залишилися невирiшеними.
6.11. Данi про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки вносяться вiдповідним структурним підрозділом НСПП у Книгу реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) у порядку, визначеному Інструкцiєю про порядок ведення Книги реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
6.12. Вiдмова в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки може бути у випадку, коли:
- уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлка висловили незгоду iз фактом вирiшення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки та колективного трудового спору (конфлiкту) i в результатi перевiрки вiдповiдним структурним підрозділом НСПП, вiддiленням НСПП встановлено факт невиконання вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки.
6.13. Про вiдмову в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки видається розпорядження НСПП, яке готується на пiдставi подання вiддiлення НСПП та пропозицiй вiдповідного структурного підрозділу НСПП.
6.14. Вiдмова в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки констатує факт вiдступлення вiд положень чинних законодавчих та нормативно-правових актiв, якими регулюється порядок вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту), i зобов’язує сторони колективного трудового спору (конфлiкту) продовжувати пошук шляхiв вирiшення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки, а також зобов’язує вiдповiдний структурний підрозділ НСПП, вiддiлення НСПП до подальшого сприяння взаємодiї сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) у пошуку взаємоприйнятного рiшення щодо задоволення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки та вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту).
6.15. Розпорядження НСПП про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки про вiдмову в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлiкту), вiдповiдному органу мiсцевого самоврядування, мiсцевому органу виконавчої влади, центральному органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить пiдприємство, установа або організація (в разi необхiдності), вiдповiдному вiддiленню НСПП.
6.16. Пiсля зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки копiя розпорядження НСПП пiдшивається у справу, заведену вiдповiдно до пункту 3 Порядку формування i ведення справ колективних трудових спорiв (конфлiктiв), затвердженого наказом НСПП вiд 28.12.2002 року № 437, iз змiнами, i зберiгається в архiвi вiдповiдного вiддiлення НСПП або відповідного структурного підрозділу НСПП (в залежностi вiд рiвня колективного трудового спору (конфлiкту)).

7. Прикінцевi положення

7.1. Розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), призупинення реєстрацiї, вiдмову в реєстрацiї, зняття з реєстрації, відмову у знятті з реєстрації колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки, призупинення або вiдновлення дiї ранiше виданих розпоряджень НСПП пiсля їх пiдписання негайно надсилається відповідним структурним підрозділом НСПП електронною поштою вiддiленню НСПП – для невiдкладного iнформування сторін колективного трудового спору (конфлiкту).
Іншi екземпляри зазначених розпоряджень НСПП надсилаються в установленому порядку поштовим зв’язком сторонам колективного трудового спору (конфлiкту), органу мiсцевого самоврядування, мiсцевому органу виконавчої влади, центральному органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить пiдприємство, установа або органiзацiя (в разi необхiдності), відділенню НСПП та один екземпляр залишається у вiдповідному структурному підрозділі НСПП.
7.2. У разi надходження ухвали суду про відкриття провадження та розгляду справи у порядку загального позовного провадження за позовною заявою однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію (призупинення реєстрації, відмову в реєстрації, відмову в знятті з реєстрації, зняття з реєстрації) висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), НСПП своїм розпорядженням призупиняє дію розпорядження, що оскаржується, на день, на який призначено судовий розгляд справи. При цьому примирні процедури продовжуються до дати, на яку призначено судовий розгляд справи. У разі відкладення судом розгляду справи або оголошення перерви в судовому засіданні, НСПП своїм розпорядженням відновлює дію розпорядження, що оскаржується, після отримання відповідного рішення або ухвали суду.
(пункт 7.2. із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП від 24.06.2021 № 91)
7.2.1. У разi прийняття судом рішення про задоволення позовної заяви однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю (призупинення реєстрації, відмову в реєстрації, відмову в знятті з реєстрації, зняття з реєстрації) висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), таке розпорядження НСПП пiдлягає скасуванню.
7.2.2. У разi прийняття судом рішення про вiдмову в задоволенні позовної заяви однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю (призупинення реєстрації, відмову в реєстрації, відмову в знятті з реєстрації, зняття з реєстрації) висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), НСПП своїм розпорядженням вiдновлює дiю цього розпорядження після отримання відповідного рішення суду.
7.3. У разi розгляду судом справи в порядку спрощеного позовного провадження, НСПП не призупиняє дію розпорядження про реєстрацiю (призупинення реєстрації, відмову в реєстрації, відмову в знятті з реєстрації, зняття з реєстрації) висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).
Після отримання рішення суду за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, НСПП призупиняє дію відповідного розпорядження на термін, необхідний для оскарження і розгляду справи в апеляційній чи касаційній судовій інстанції, але не більше 30 днів.
7.4. У разі відмови сторін колективного трудового спору (конфлікту) від позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги (за наявності відповідного рішення суду) або прийняття органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту) у період, коли відповідно до підпунктів 4.1., 4.4., 7.2., 7.3. цього Положення розпорядження НСПП про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) було призупинено на період судового розгляду, НСПП своїм розпорядженням відновлює дію розпорядження про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) та приймає рішення про зняття його з реєстрації, як вирішеного/припиненого.

 

 

Начальник відділу правового
забезпечення НСПП О.О. Акімов