E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 

 

Затверджено                       

 наказом Національної служби

  посередництва і примирення  

від 19 серпня 2011 року № 89

 

 

ПОРЯДОК
проведення Національною службою посередництва і примирення
та її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях,
у місті Києві та Київській області вибіркових перевірок для оцінки
відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності)
суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців
 

1. Порядок проведення Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях, у місті Києві та Київській області вибіркових перевірок для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Порядок) розроблений відповідно до статті 7 Закону України “Про соціальний діалог в Україні” від 23 грудня 2010 року № 2862-VI, п. 3.4 Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Положення про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 01 серпня 2011 року № 80.

2. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) та її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях, у місті Києві та Київській області (далі – відділення НСПП) вибіркових перевірок суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців для об’єктивної оцінки відповідності їх критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності).

3. Вибіркова перевірка – перевірка Комісією НСПП на національному, галузевому та територіальному рівнях поданих окремими суб'єктами сторін профспілок і організацій роботодавців даних для оцінки відповідності їх критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності).

4. Проведення вибіркових перевірок здійснюється на підставі рішення Комісії НСПП та відповідно до наказу НСПП про проведення вибіркової перевірки на національному та галузевому рівнях - Комісією НСПП, на територіальному рівні – відділеннями НСПП.

5. Особи, які здійснюють вибіркову перевірку, мають право:

– отримувати та ознайомлюватися в установленому порядку з інформацією та документацією суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, які стосуються предмета перевірки і підтверджують подані ними дані для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності);

– отримувати від посадових осіб суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, в яких проводиться вибіркова перевірка, необхідні довідки, інформацію, статистичні дані, іншу інформацію, усні та письмові пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки;

– отримувати копії документів, необхідних для проведення перевірки, та вимагати від суб’єктів профспілок та організацій роботодавців засвідчення їх в установленому порядку.

6. Особи, які здійснюють вибіркову перевірку, при проведенні перевірки повинні:

– дотримуватися вимог Конституції України та інших актів чинного законодавства;

– проводити перевірку відповідно до затвердженої програми; дотримуватися принципів законності, повноти, об'єктивності, достовірності та доказовості результатів перевірки;

– виявлені під час перевірки факти відображати в довідці вибіркової перевірки з наведенням відповідних документів та інших обґрунтувань;

– ознайомлювати керівництво суб’єктів профспілок та організацій роботодавців із довідкою вибіркової перевірки та доповідати про них керівництву НСПП та її відділень;

– у разі незгоди керівництва суб’єктів профспілок та організацій роботодавців з висновками проведеної вибіркової перевірки запропонувати під час ознайомлення з довідкою про перевірку подати письмові зауваження, які додаються до довідки про перевірку;

– у всіх випадках відмови посадових осіб суб’єктів профспілок та організацій роботодавців допустити осіб, які здійснюють вибіркову перевірку, до її проведення складати відповідний акт із зазначенням дати, часу, місця, посади особи, яка не допустила перевіряючих до проведення перевірки. Невідкладно доповідати про це керівництву НСПП або відділення НСПП. Про факти ненадання необхідної інформації чи документації зазначати про це у довідці про перевірку.

7. Обов'язковою умовою проведення вибіркової перевірки є наявність затвердженої Комісією НСПП програми перевірки, яка має містити:

– мету перевірки;

– орієнтовний перелік питань, що підлягають перевірці (можуть уточнюватись та доповнюватись під час проведення перевірки);

строки проведення перевірки. У разі потреби строк перевірки може бути продовжений Головою НСПП.

8. На підставі наказу НСПП про проведення вибіркової перевірки оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника відповідного органу (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується гербовою печаткою (додаток 1).

У направленні на проведення перевірки зазначаються:

– найменування органу, що здійснює перевірку;

– найменування суб'єкта профспілок чи організацій роботодавців, щодо діяльності якого здійснюється перевірка, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові його керівника, місцезнаходження суб'єкта профспілок чи організацій роботодавців;

– номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

– перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

– перелік питань для проведення перевірки;

– дата початку та дата закінчення перевірки.

10. Реєстрація направлень на право проведення перевірки здійснюється у журналі реєстрації направлень на проведення вибіркових перевірок суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, які подали документи для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) (додаток 2).

11. Журнал реєстрації направлень на проведення вибіркових перевірок суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, які подали документи для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності), має бути прошнурований, пронумерований, завірений підписом керівника органу та скріплений гербовою печаткою.

12. Направлення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

13. Посадові особи без направлення на проведення перевірки та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу, не мають права на її проведення.

14. Про проведення вибіркової перевірки суб’єкти профспілок та організацій роботодавців мають бути повідомлені до початку її проведення.

15. За результатами вибіркової перевірки посадовими особами, залученими до її проведення, складається довідка з відповідними висновками та пропозиціями (у паперовому вигляді та на електронних носіях), яка підписується перевіряючими та має розкривати визначені програмою перевірки питання, містити перелік усіх без винятку встановлених фактів, висновки та пропозиції.

16. При оформленні результатів перевірки повинні додержуватися об'єктивність, достовірність, обґрунтованість, ясність і вичерпність опису виявлених фактів та інших даних.

17. Не допускається викладати в довідці про перевірку припущення та відомості, не підтверджені документально.

18. Довідка за результатами перевірки складається з вступної, описової частин та висновку.

19. У вступній частині довідки за результатами перевірки зазначається:

– повне і скорочене (за наявності) найменування об’єкта перевірки відповідно до установчих документів;

– місцезнаходження об’єкта перевірки;

– підстави для проведення перевірки;

– найменування органу та його структурного підрозділу, прізвища, імена, по батькові та посади осіб, що проводять перевірку;

– інформація про направлення повідомлення об’єкту перевірки про проведення перевірки;

– строк проведення перевірки.

20. В описовій частині довідки за результатами перевірки за кожним відображеним у довідці фактом необхідно розкрити питання, зазначені у програмі перевірки.

21. Висновок у довідці повинен містити підсумок аналізу отриманих результатів проведеної перевірки та відповідні пропозиції.

22. На останньому аркуші довідки за результатами перевірки зазначаються кількість складених примірників довідки за результатами перевірки та відмітка про вручення одного примірника уповноваженим посадовим особам об’єкта перевірки.

23. Довідка про перевірку складається Комісією НСПП - у двох примірниках, відділеннями НСПП – утрьох примірниках.

24. Перший примірник довідки про перевірку для ознайомлення надається керівнику або уповноваженій ним особі суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, другий примірник зберігається у НСПП, третій - відділенні НСПП.

25. У разі відмови керівників суб’єктів профспілок та організацій роботодавців отримати примірник довідки про перевірку для ознайомлення перевіряючими робиться відповідний запис у всіх примірниках довідки про перевірку.

26. Зауваження до довідки про перевірку можуть надаватися суб’єктами профспілок та організацій роботодавців протягом одного робочого дня з дати отримання примірника довідки про перевірку. Ці зауваження надсилаються до НСПП або її відділення не пізніше наступного робочого дня.

27. У разі ненадання у визначений строк суб’єктами профспілок та організацій роботодавців зауважень довідка вважається погодженою без зауважень.

28. Матеріали перевірок використовуються при оцінці суб’єктів профспілок та організацій роботодавців на відповідність критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності).

29. Оформлені матеріали перевірок зберігаються у відділі правового забезпечення НСПП/відділенні НСПП.

 

Направлення на проведення перевірки (додаток 1)

Журнал реєстрації направлень на проведення вибіркових перевірок (додаток 2)