E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

21 червня 2019 року                       Київ                                           № 43

 

Про затвердження Положення про

порядок формування і затвердження вимог

найманих працівників, профспілок

 

Вiдповiдно до пiдпунктів 14, 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення, затвердженого Указом Президента України вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), iз змiнами, та з врахуванням пропозицій Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів Нацiональної служби посередництва i примирення, утвореної наказом Нацiональної служби посередництва i примирення від 12 грудня 2017 року № 132,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про порядок формування і затвердженнявимог найманих працівників, профспілок, що додається.

Підстава: службова записка заступника Голови НСПП, голови Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів НСПП Гербеди С.В.

2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ НСПП "Про затвердження Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок" вiд 26 вересня 2014 року № 66.

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв НСПП та начальникам вiддiлень НСПП в областях забезпечити дотримання Положення про порядок формування і затвердженнявимог найманих працівників, профспілок в процесi реалiзацiї повноважень Нацiональної служби посередництва i примирення, визначених Законом України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                О.Окіс

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Національної служби
посередництва і примирення
від 21 червня 2019 року № 43
(із змінами, внесеними
згідно з Наказом НСПП

 

 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування і затвердження вимог 
найманих працівників, профспілок
 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, із змінами, Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/98, із змінами.

1.2. Положення визначає правові та організаційні засади формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу та профспілок відповідно до положень Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

1.3. Основні терміни:

уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки – уповноважений найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою орган (особа), наділений (на) повноваженнями представляти їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з моменту затвердження вимог до моменту припинення цього спору (конфлікту)

вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки – це пропозиції найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) чи профспілки, їх об'єднання або інших уповноважених цими найманими працівниками органів, висунуті у категоричній формі, сформовані, затверджені і документально оформлені відповідно до положень статей 2-4 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” до роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю;

загальні збори найманих працівників – це правомочні зібрання найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, на якому наймані працівники обговорюють питання внутрішньої діяльності і приймають колективне рішення з обговорюваних питань;

конференція найманих працівників – це правомочне зібрання представників найманих працівників підприємства, установи, організації (делегатів конференції), на якому представники найманих працівників обговорюють питання внутрішньої діяльності і приймають колективне рішення з обговорюваних питань;

найманий працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю;

окремі категорії найманих працівників – групи найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, які належать до однієї відповідної професії з відповідним рівнем освіти та відповідною спеціалізацією і які виконують відповідний кваліфікаційний рівень робіт (групи професій відповідно до Національного класифікатору України “Класифікатор професій”);

підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами України;

професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

профспілковий орган – орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження;

керівники виборного профспілкового органу (голова/заступник) –наймані працівники підприємства, установи, організації, які обрані до складу виборного профспілкового органу, в т.ч. ті, які на момент обрання були штатними працівниками підприємства, установи, організації і звільнені від виконання посадових обов’язків у зв’язку з обранням до складу виборного профспілкового органу;

роботодавець – юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;

структурні підрозділи - виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), а також функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо), функції, права та обов'язки яких, визначаються положеннями про них, що затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами;

трудовий колектив – це усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. 

2. Формування вимог найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, на виробничому рівні

2.1. Вимоги найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог загальні збори (конференція) найманих працівників, а в разі збору підписів – у підписному листі визначають орган чи особу, які будуть представляти їх інтереси під час вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

(абзац другий підпункту 2.1. пункту 2 виключено згідно з Наказом НСПП від 04.02.2022 № 18)

При представництві інтересів профспілки у колективному трудовому спорі (конфлікті) виборним профспілковим органом порядок його роботи та прийняття рішень щодо колективного трудового спору (конфлікту) регулюється статутними документами відповідної профспілки.

Вимоги найманих працівників, підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців.

Повноваження осіб, які входять до складу уповноваженого представницького органу найманих працівників у колективному трудовому спорі (конфлікті) можуть бути припинені у разі:

-   самовідводу;

- невиконання особою, яка обрана повноважним представником обов’язків перед стороною колективного трудового спору (конфлікту), яку вона представляє;

- звільнення особи, яка раніше виступала повноважним представником у колективному трудовому спорі (конфлікті);

- смерті або оголошення найманого працівника, який раніше був обраний повноважним представником померлим;

- перебування особи у складі Збройних сил України;

- захворювання особи, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до примирних процедур протягом тривалого часу;

- перебування особи у тривалому службовому відрядженні.

В разі припинення повноважень всіх осіб, які входять до складу органу уповноваженого найманими працівниками на представництво у колективному трудовому спорі (конфлікті), наймані працівники, які висували відповідні вимоги загальними зборами (конференцією) або шляхом збору підписів, мають обрати новий склад повноважних представників найманих працівників.

Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки є єдиним повноважним представником найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу до моменту припинення такого спору (конфлікту).

2.2. Затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу і визначення органу чи особи (осіб), які будуть представляти їх інтереси, загальними зборами (конференцією) найманих працівників здійснюється наступним чином:

2.2.1. У роботі загальних зборів (конференції) найманих працівників мають право брати участь усі наймані працівники підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу (окремої категорії найманих працівників).

2.2.2. У роботі загальних зборів (конференції) найманих працівників також мають право брати участь роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники Національної служби посередництва і примирення та за згодою учасників даних загальних зборів (конференції) інші представники громадських об’єднань.

2.2.3. Загальні збори (конференція) найманих працівників скликаються з ініціативи виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого уповноваженого найманими працівниками органу або ініціативної групи найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), а також за пропозицією не менш як третини від загальної кількості працюючих штатних найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

2.2.4. Інформація про скликання загальних зборів (конференції) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) доводиться до відома найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, як правило, не пізніш як за 7 календарних днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення загальних зборів (конференції), питань, які передбачається винести на їх обговорення.

2.2.5. У випадках, коли скликання загальних зборів найманих працівників ускладнене через багато змінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів та інших структурних підрозділів, можуть скликатися конференції найманих працівників.

Норми представництва, як правило, встановлюються наступні:

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників до 300 осіб – 1 представник від 5 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 300 до 1000 осіб – 1 представник від 10 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 1000 до 3000 осіб – 1 представник від 20 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 3000 до 6000 осіб – 1 представник від 30 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 6000 осіб – 1 представник від 40 найманих працівників.

За рішенням ініціаторів скликання конференції найманих працівників, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

Представники найманих працівників для участі в конференції (делегати конференції) обираються загальними зборами найманих працівників всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації шляхом відкритого або таємного голосування.

2.2.6. Ініціатори скликання загальних зборів (конференції) найманих працівників повинні в терміни, визначені в п.п. 2.2.4. цього Положення, повідомити про скликання загальних зборів (конференції) найманих працівників, роботодавця або уповноважену ним особу, організацію роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, та в першу чергу - адміністрацію того підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, де безпосередньо працюють учасники зазначених загальних зборів (конференції). Також необхідно обов’язково повідомити адміністрацію того підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, де безпосередньо працюють учасники зазначених зборів (конференції).

2.2.7. Роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців всебічно сприяє ініціаторам проведення загальних зборів (конференції) найманих працівників у їх підготовці і проведенні, надає необхідні приміщення для проведення загальних зборів (конференції).

2.2.8. Загальні збори найманих працівників є правомочними якщо в них беруть участь більше половини працюючих найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), які є штатними працівниками підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу, в тому числі керівники виборного профспілкового органу.

Конференція представників (делегатів конференції) найманих працівників є правомочною, якщо в ній бере участь дві третини обраних представників (делегатів конференції) від працюючих найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), які є штатними працівниками підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу, в тому числі керівники виборного профспілкового органу.

2.2.9. При розгляді і вирішенні питань щодо формування та затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки загальні збори (конференція) найманих працівників керуються Конституцією і законами України, Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, указами Президента України, іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2.2.10. До компетенції загальних зборів (конференції) найманих працівників належить:

1) формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;

2) затвердження уповноваженого представницького органу найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки.

2.2.11. Загальні збори (конференцію) найманих працівників відкриває керівник ініціативного органу або один із членів ініціативної групи найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, або особа, яка представляє інтереси найманих працівників (не менше як третини від загальної кількості найманих працівників, які ініціювали проведення цих загальних зборів (конференції).

Для ведення загальних зборів (конференції) найманих працівників обирається голова загальних зборів (конференції).

Для ведення загальних зборів (конференції) найманих працівників може обиратися президія загальних зборів (конференції) найманих працівників.

Для ведення протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників обирається секретар загальних зборів (конференції).

Для визначення правомочності проведення загальних зборів (конференції) найманих працівників та підрахунку голосів при голосуванні обирається мандатна (лічильна) комісія.

Після доповіді голови мандатної (лічильної) комісії щодо правомочності проведення загальних зборів (конференції) найманих працівників затверджується її порядок денний та порядок (регламент) роботи.

2.2.12. За результатами розглянутих питань загальні збори (конференція) найманих працівників приймають відповідне рішення.

Рішення загальних зборів найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосували не менше ніж половина членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу.

Рішення конференції найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними, якщо за них проголосувало дві третини делегатів конференції.

2.2.13. За результатами загальних зборів (конференції) найманих працівників складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів (конференції) найманих працівників (додатки 1, 2).

До протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників додаються матеріали реєстрації їх учасників (реєстраційний лист учасників загальних зборів або реєстраційний лист делегатів конференції та протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії.

2.3. Формування та затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, може здійснюватися шляхом збору підписів найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) таким чином:

2.3.1. За ініціативою виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого уповноваженого представницького органу найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або ініціативної групи найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) чи структурного підрозділу, або особи, що представляє інтереси найманих працівників (не менше як третини від загальної кількості працюючих найманих працівників) і яка є членом відповідного трудового колективу, може бути проведене формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) чи структурного підрозділу та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, шляхом збору підписів.

2.3.2. Орган чи особа, що є ініціатором висунення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки шляхом збору підписів, виготовляють підписні листи, в яких зазначаються вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки. Форма підписного листа додається (додаток 3).

2.3.3. Наймані працівники підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу розглядають пропозиції щодо вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, і добровільно ставлять свої підписи в підписному листі.

2.3.4. Після завершення збору підписів найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу результати збору підписів узагальнюються уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, про що складається протокол (додаток 4).

2.3.5. Вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу вважаються чинними за наявності у підписних листах не менше половини підписів членів трудового колективу (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу.

3. Формування вимог найманих працівників, профспілки (профспілок) на галузевому, територіальному чи національному рівнях

3.1. Вимоги найманих працівників на галузевому, територіальному чи національному рівнях формуються і затверджуються:

- у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок - рішенням виборного органу відповідної профспілки;

- у випадках, коли інтереси найманих працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи) - конференцією представників підприємств, установ, організацій, обраних загальними зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту).

Вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців.

3.2. Затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, профспілки і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, конференцією представників підприємств, установ, організацій здійснюється у наступному порядку:

3.2.1. У роботі конференції представників підприємств, установ, організацій мають право брати участь усі обрані найманими працівниками представники (делегати конференції) зі штатного складу працюючих на той час найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту).

3.2.2. У роботі конференції представників підприємств, установ, організацій також мають право брати участь роботодавці або уповноважені ними особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутати місцевих та обласних рад, народні депутати України, працівники Національної служби посередництва і примирення та за згодою учасників конференції інші заінтересовані органі та представники громадських об'єднань.

3.2.3. Конференція представників підприємств, установ, організацій скликається за ініціативою виборного профспілкового органу чи іншого уповноваженого представницького органу найманих працівників (окремою категорією найманих працівників) чи ініціативної групи найманих працівників.

3.2.4. Інформація щодо проведення конференції представників підприємств, установ, організацій доводиться до відома найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території не пізніш як за два тижні до її проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення конференції, питань, які передбачається винести на її обговорення та з урахуванням часу, необхідного для проведення загальних зборів (конференцій) для обрання відповідних представників (делегатів конференції) та їх прибуття на місце її проведення.

3.2.5. Норми представництва на конференцію визначаються таким чином:

- на територіальному рівні – 1 представник від 100 найманих працівників;

- на галузевому рівні – 1 представник від 500 найманих працівників   (в галузях, в яких працює більше 200 тисяч працівників, – 1 представник від 2000 найманих працівників, в яких працює більше 500 тисяч працівників, – 1 представник від 5000 найманих працівників).

За рішенням ініціаторів скликання конференції представників підприємств, установ, організацій, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва найманих працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території.

Делегати для участі в конференції представників підприємств, установ, організацій обираються зборами (конференціями) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту) відповідної галузі або території шляхом відкритого або таємного голосування.

3.2.6. Ініціатори скликання конференції представників підприємств, установ, організацій повідомляють про скликання конференції роботодавців або уповноважених ними осіб, тих підприємств, установ, організацій, де безпосередньо працюють учасники цієї конференції, організацію роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.

3.2.7. Роботодавці або уповноважені ними особи, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців по можливості сприяють ініціаторам проведення конференції представників підприємств, установ, організацій у її підготовці і проведенні, надають необхідні приміщення для проведення конференції.

3.2.8. Конференція представників підприємств, установ, організацій є правомочною, якщо в ній бере участь дві третини обраних працівниками представників (делегатів конференції).

3.2.9. При розгляді і вирішенні питань конференція представників підприємств, установ, організацій керується Конституцією і законами України, Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, указами Президента України, іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3.2.10. До компетенції конференції представників підприємств, установ, організацій належить:

1) формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);

2) затвердження органу, уповноваженого представницького органу найманих працівників (окремої категорії найманих працівників).

3.2.11. Конференцію представників підприємств, установ, організацій відкриває керівник ініціативного органу або один із членів ініціативної групи найманих працівників.

Для ведення конференції представників підприємств, установ, організацій обирається голова конференції.

Для ведення протоколу конференції представників підприємств, установ, організацій обирається секретаріат конференції.

Для ведення конференції представників підприємств, установ, організацій може обиратися президія конференції представників підприємств, установ, організацій.

Для визначення правомочності проведення конференції представників підприємств, установ, організацій та підрахунку голосів при голосуванні обирається також мандатна (лічильна) комісія.

Після доповіді голови мандатної (лічильної) комісії щодо правомочності проведення конференції представників підприємств, установ, організацій затверджується її порядок денний та порядок (регламент) роботи.

3.2.12. За результатами розгляду питань на конференції приймається відповідне рішення.

Рішення конференції представників підприємств, установ, організацій приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосувала така кількість представників (делегатів конференції), яка складає за їх повноваженнями не менше ніж половини працюючих найманих працівників тих підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту) і делегували зазначених представників на цю конференцію.

Рішення конференції представників підприємств, установ, організацій підписується головою і секретарем конференції представників підприємств, установ, організацій.

3.2.13. За результатами конференції представників підприємств, установ, організацій складається протокол, який підписується головою і секретарем конференції (додаток 5).

До протоколу конференції представників підприємств, установ, організацій додаються матеріали реєстрації її учасників (реєстраційний лист делегатів конференції) та протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії.

4. Оформлення і направлення вимог найманих працівників, профспілок

4.1. Вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу та профспілки оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців у день формування вимог або на наступний робочий день (додатки 1, 2, 4, 5).

4.2. Дата вручення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців повинна бути зафіксована в журналі, або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції, або в формі підпису безпосередньо роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на другому екземплярі вимог, що залишається у представника найманих працівників, або поштовим документом (квитанцією), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом.

 

 

Начальник відділу

правового забезпечення НСПП                                                    О.О. Акімов