E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

 

10 червня 2019 року                        Київ                                            № 41

 

 

Про затвердження Положення про порядок

підготовки та підвищення кваліфікації

посередників та арбітрів

 

Вiдповiдно до пiдпунктів 14,15 пункту 4 та пункту 7 Положення  про Нацiональну службу посередництва i примирення, затвердженого Указом Президента України вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), iз змiнами, та з врахуванням пропозицій Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів Нацiональної служби посередництва i примирення, утвореної наказом Нацiональної служби посередництва i примирення від 12 грудня 2017 року № 132,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та підвищення кваліфікації посередників та арбітрів, що додається.

Підстава: службова записка заступника Голови НСПП, голови Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів НСПП Гербеди С.В.

2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ НСПП Про затвердження Положення про порядок підготовки посередників таарбітрів, їх сертифікації вiд 30 вересня 2009 року № 54.

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв НСПП та начальникам вiддiлень НСПП в областях забезпечити дотримання Положення про порядок підготовки та підвищення кваліфікації посередників та арбітрів в процесi реалiзацiї повноважень Нацiональної служби посередництва i примирення, визначених Законом України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                О.Окіс

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Національної служби

посередництва і примирення

від 10 червня 2019 року № 41

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки та підвищення кваліфікації

посередників та арбітрів

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенняпро Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами, Положення про примирну комісію, Положення про посередника, Положенняпро трудовий арбітраж, Положення про арбітра, затверджениминаказами Національної служби посередництва і примирення із змінами.

1.2. Положення встановлює умови і порядок підготовки та підвищення кваліфікації посередників та арбітрів та порядок проведення розрахунків.

1.3. Посередниками та арбітрами можуть бути:

- громадяни України, які здобули вищу освіту (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра), мають досвід роботи не менше трьохроків за фахом юриста, економіста, фінансиста, відповідні знання по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) примирною комісією та трудовим арбітражем, склали кваліфікаційний іспит та пройшли співбесіду.

- працівники НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях (далі – відділення), з досвідом роботи на займаній посаді не менше одного року за вищезазначених умов за погодженням з Головою НСПП.

Розділ 2. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації

2.1. Підготовка та підвищення кваліфікації посередників і арбітрів здійснюється закладом вищої освіти України (далі – відповідний навчальний заклад), з яким НСПП уклала договір, за навчальними планами і програмами, що розробляються НСПП або відповідним навчальним закладом згідно типових програм Міністерства освіти і науки України та затверджуються Головою НСПП.

2.2. Підвищення кваліфікації осіб, які пройшли навчання та отримали свідоцтва посередників та арбітрів, може проводитись комісією НСПП, із залученням незалежних експертів або науковців, склад якої затверджується Головою НСПП.

2.3. Посередники та арбітри з числа працівників НСПП та її відділень можуть підвищувати кваліфікацію у ході проведення семінарів, нарад, тренінгів та участі у примирних процедурах.

Розділ 3. Умови та правила проведення кваліфікаційних іспитів

3.1. Кваліфікаційні іспити визначення рівня знань з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) складаються кожним претендентом в порядку, затвердженому спільним рішенням НСПП та відповідного навчального закладу.

3.2. Для проведення кваліфікаційних іспитів НСПП та відповідним навчальним закладом створюється кваліфікаційна комісія (далі – Комісія) у складі п'яти членів.

Підвищення кваліфікації посередників та арбітрів може здійснюватися комісією НСПП у складі трьох членів із залученням незалежних експертів та науковців.

3.3. Організаційне забезпечення роботи Комісії покладено на сектор управління персоналом НСПП (навчально-методичний відділ відповідного навчального закладу), які погоджують з членами Комісії дату і місце проведення іспитів і повідомляють про це претендентів за три дні до їх початку.

3.4. Засідання Комісії по проведенню іспитів веде головуючий.

3.5. За результатами складання іспитів, Комісією приймається рішення простою більшістю голосів. При рівності голосів перевага віддається рішенню, за яке проголосував головуючий. Рішення приймається у формі "Іспит складено" або "Іспит не складено".

3.6. Результати іспиту заносяться до Протоколу (окремо на кожну особу), який підписують члени Комісії. Комісіяскладає Протокол у двох примірниках, один з яких не пізніше п'яти днівпісля складання іспиту передається до центрального апарату НСПП.

3.7. Рішення Комісії оголошується особам, які складали іспит, в триденний термін.

3.8. Дані щодо проведення іспитів заносяться в книгу реєстрації та електрону базу даних.

3.9. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право повторно скласти його не раніше ніж через рік після прийняття рішення Головою НСПП.

Розділ 4. Умови і порядок видачі посвідчень посередника та арбітра

4.1. Для отримання посвідчення посередника та арбітра (далі – посвідчення) претендент подає до НСПП такі документи:

- заяву;

- копію диплому, засвідчену у встановленому порядку;

- виписку з трудової книжки, засвідчену у встановленому порядку.

Подані документи реєструються НСПП у спеціальному журналі.

4.2. Відповідальність за достовірність поданих документів несе особа, яка їх подала.

4.3. Оформлення посвідчень посередника або арбітра проводиться сектором управління персоналом НСПП після затвердження Головою НСПП протоколів проведення кваліфікаційних іспитів та прийняття рішення про включення претендента до Списку посередників чи Списку арбітрів.

4.4. Оформлення посвідченьпосередника або арбітра працівникам НСПП проводиться сектором управління персоналом НСПП після прийняття Головою НСПП рішення про включення працівника НСПП до Списку посередників чи Списку арбітрів.

4.5. Формування списків посередників та арбітрів здійснюється відповіднодо Положення про порядок формування і ведення Списку посередників та Положення про порядок формування і ведення Списку арбітрів.

4.6. Посвідчення посередника і арбітра – офіційні документи, які засвідчують право громадянина України на здійснення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) в якості незалежного посередника або члена трудового арбітражу на території України.

4.7. Бланки посвідчень є бланками суворої звітності, із зазначенням номера та серії (додатки № 1, № 2).

4.8. Посвідчення містять такі реквізити:

- серія та номер посвідчення;

- прізвище, ім'я та по батькові посередника чи арбітра;

- дата, номер наказу Голови НСПП про затвердження протоколів проведених іспитів;

- термін дії посвідчення.

Посвідчення підписуються Головою НСПП.

4.9.Посвідчення реєструються в книгах обліку посвідчень посередників та арбітрів НСПП.

Отриманняпосвідчень засвідчується підписом у відповідній книзі обліку.

4.10. Вручення посвідчень посередника або арбітра проводиться Головою НСПП або, за його дорученням, заступником Голови НСПП.

4.11. Термін дії посвідчення до першого продовження терміну повноважень посередника/арбітра - три роки.

4.12. Посвідчення посередника або арбітра з числа працівників НСПП та її відділень чинне протягом усього часу їх роботи у НСПП чи її відділенні.

Розділ 5. Порядок продовження терміну повноважень посередника та арбітра

5.1. Продовження терміну повноважень посередника та арбітра, з числа осіб, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію та отримали свідоцтва, проводиться комісією НСПП, із залученням незалежних експертів або науковців, склад якої затверджується Головою НСПП.

5.2. Засідання комісії НСПП може проводитись за територіальним принципом.

Продовження терміну повноважень посередника та арбітра може проводитись під час проведення семінарів, нарад, тренінгів та участі у примирних процедурах.

5.3. Рішення комісії НСПП оформлюються протоколом, на підставі якого Голова НСПП приймає рішення про продовження терміну повноваження посередника та арбітра, як правило на п’ять років.

5.4. Посередникам та арбітрам, які успішно брали участь у роботі примирних органів на національному або галузевому рівнях, продовження терміну повноважень здійснюється за поданням комісії НСПП та рішенням Голови НСПП, з терміном дії до десяти років.

Розділ 6. Порядок продовження терміну повноважень посередника і арбітра після проходження підвищення кваліфікації

6.1. Посередники і арбітри, строк дії посвідчень яких закінчується, не раніше 3-х і не пізніше 1-го місяця до закінчення строку дії посвідчень повинні подати до НСПП такі документи:

1) заяву;

2) витяг з трудової книжки, завірений у встановленому порядку;

3) посвідчення, термін дії якого закінчується;

У разі наявності, інформаціюпро свою діяльність за три роки.

6.2. Сектор управління персоналом НСПП розглядає подані документи на відповідність їх вимогам цього Положення і передає на розгляд Голові НСПП для прийняття рішення щодо необхідності проходження посередником чи арбітром підвищення кваліфікації та співбесіди.

6.3. Посередники і арбітри, які працюють не менше трьох років, не мають зауважень по роботі та успішно пройшли підвищення кваліфікації, за рішенням комісії НСПП вносяться до протоколів осіб, термін повноважень яких продовжується на п’ять років.

6.4. У разі неможливості арбітра/посередника з об'єктивних причин (відпустка по догляду за дитиною, тривала хвороба тощо) виїхати для підвищення кваліфікації, Голова НСПП за заявою арбітра/посередника приймає рішення про підвищення їх кваліфікації самостійно за планом, що затверджується ГоловоюНСПП. У цих випадках Голова НСПП приймає рішення про продовження терміну повноважень посередника/арбітра за підсумками розгляду документів, визначених у пункті 6.1. цього Положення, та протоколу розгляду результатів підвищення кваліфікації комісією відповідного відділення НСПП.

6.5. Посередники і арбітри, які не подали документи на продовження терміну повноважень у встановлений строк, для отримання посвідчення на наступний період, проходять процедуру отримання посвідчення згідно з вимогами розділу 3 цього Положення.

6.6. За підсумками розгляду документів на продовження терміну повноважень, комісії НСПП складають протоколи по кожній групі посередників та арбітрів і подають їх на затвердження Голові НСПП.

6.7. Видача посвідчень, строк дії яких продовжено, здійснюється сектором управління персоналом НСПП після затвердження протоколів Головою НСПП. У посвідченнях зберігається початковий номер, дата видачі і номер наказу Голови НСПП. А також вносяться наказ Голови НСПП (№ наказу, дата) та термін, на який продовжено термін повноважень.

6.8. Відмова в продовженні терміну повноважень оформлюється наказом Голови НСПП, про що сектор управління персоналом НСПП письмово повідомляє особу, яка подавала заяву.

6. 9. Посвідчення, строк дії яких закінчився, знищуються по акту, в якому зазначаються серії посвідчень, їх номери, прізвища, ім'я та по батькові осіб, на ім'я яких вони були виписані, та періоди, протягом яких вони діяли. Акт підписує голова комісії та завідувач сектора управління персоналом НСПП і затверджує заступник Голови НСПП. Акт є документом постійного зберігання.

6.10. Продовження терміну повноважень здійснюється НСПП безкоштовно.

Розділ 7. Порядок застосування стягнень за неналежневиконання обов'язків посередника або арбітра, призупинення та припинення чинності їх посвідчення

7.1. Відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України            від17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами, Положення про примирну комісію, Положення про посередника, Положення про трудовий арбітраж,Положення про арбітра, затверджених наказами Національної службипосередництва і примирення, за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посередника або арбітра за поданням відділення НСПП та відповідним наказом Голови НСПП, посередники і арбітри можуть бути виключені із Списку посередників чи Списку арбітрів.

7.2.Витяг із наказу Голови НСПП про застосування стягнення має бути надісланий поштою рекомендованим листом або вручений персонально арбітру чи посереднику.

7.3. Анулювання посвідчення здійснюється шляхом відкликання посвідчення та заборони на проведення діяльності посередника чи арбітра на території України.

Анулювання посвідчення здійснюється на підставі наказу Голови НСПП у випадках:

систематичного чи грубого порушення чинного законодавства України, положень щодо діяльності примирних комісій чи трудових арбітражів;

- неналежного виконання своїх обов’язків;

повернення посвідчення особисто посередником/арбітром, зміни громадянства України;

-  втрати зв’язку з посередником, арбітром упродовж 6 місяців;

- інших підстав.

7.4. Виключення посередника/арбітра із відповідного Списку супроводжується анулюванням посвідчення з обов'язковим оприлюдненням тексту наказу Голови НСПП на сайті НСПП. Копія наказу Голови НСПП про виключення особи зі Списку посередників чи зіСписку арбітрів та анулювання посвідчення надсилається поштовим зв’язкомрекомендованим листом посереднику або арбітру та відділенням НСПП.

7.5. Анульоване посвідчення посередник чи арбітр зобов'язаний                        у 10-денний термін з моменту отримання витягу з наказу НСПП або з моменту висвітленні на сайті повернути до сектора управління персоналом НСПП.

Розділ 8. Порядок проведення розрахунків за підготовку і підвищення кваліфікаціїпосередниківтаарбітрів

8.1.Підготовка і підвищення кваліфікації посередників та арбітрів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також коштів фізичних і юридичних осіб.

8.2.  Розрахунки за підготовку і підвищення кваліфікації посередників та арбітрів проводяться відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України на основі встановлених бюджетних асигнувань, затверджених кошторисів та взятих бюджетних зобов'язань, а також коштів фізичних і юридичних осіб.

8.3.   Розрахунки проводяться на основі укладених НСПП із відповідними навчальними закладами договорів на проведення підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів та посередників.

8.4.   На кожну групу підготовки\підвищення кваліфікації посередників та арбітрів складається кошторис витрат на проведення навчання (заробітна плата професорсько-викладацького та іншого персоналу, нарахування на заробітну плату, витрати на утримання навчальних приміщень, придбання бланків посвідчень, проживання в гуртожитках, проїзд учасників до місця навчання та у зворотньому напрямку, виплата добових тощо), який затверджується керівником відповідного навчального закладу та Головою НСПП.

8.5. Підставою для направлення посередника\арбітра на підготовку чи підвищення кваліфікації є наказ Голови НСПП.

8.6. Відрядження оформляються на підставі таких документів:

- наказ НСПП про проведення підготовки або підвищення кваліфікації арбітрів та посередників;

- мета відрядження;

- розпорядження НСПП, наказ НСПП про відрядження;

- посвідчення про відрядження;

- наказ (розпорядження) з основного місця роботи.

8.7.Рішення про відрядження на підготовку та підвищення кваліфікації оформляють розпорядженням НСПП (для арбітрів та посередників із міст Києва та Севастополя), наказами відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (для арбітрів і посередників із Автономної Республіки Крим та областей), наказу (розпорядження) з основного місця роботи із зазначенням:

пункту призначення;

- назви навчального закладу, куди відряджена особа;

строку відрядження;

мети відрядження;

- порядку відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням.

8.8. У відмітках про вибуття та прибуття з відрядження зазначають дати вибуття-прибуття, які повинні відповідати датам у проїзних документах (квитки на потяг, літак, автобус тощо).

8.9. Посвідчення про відрядження та наказ (розпорядження) з основної роботи є основними документами, які є підставою для відшкодування добових витрат, фінансування яких здійснюють за рахунок бюджетних коштів.

Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусунаселеного пункту.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійного проживання відрядженого, а днем прибуття із відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійного проживаннявідрядженого. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0-ї години і пізніше - наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого до місця постійного проживання.

8.10.  Арбітрам та посередникам, направленим на підготовку та підвищення кваліфікації, за наявності підтверджуючих документів відшкодовуються витрати:

- на проїзд (в тому числі перевезення багажу) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження;

на користування постільною білизною в поїздах.

Витрати у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені оригіналами відповідних документів (крім добових витрат) не відшкодовуються.

8.11.  Арбітри та посередники подають бухгалтерії відповідного навчального закладу авансовий звіт за встановленою формою про фактично витрачені кошти та пронумеровані оригінали таких документів:

- посвідчення про відрядження з відмітками про вибуття та прибуття, завірені печатками НСПП або її відділень, навчальних закладів, в яких проходять підготовку абопідвищення кваліфікації арбітри та посередники.

Посвідчення про відрядження з виправленнями дат вибуття та прибуття приймають за скріпленим печаткою підписом службової особи, яка здійснює реєстрацію працівників, які вибувають та прибувають з відрядження;

-  наказ (розпорядження) на відрядження з основного місця роботи;

оригінали квитків на проїзд та інших проїзних документів (квитанції щодо оплати постільної білизни тощо).

8.12.Оплата проїзду арбітрів та посередників на підготовку/підвищення кваліфікації, виплата добових за першу половину терміну підготовки/підвищення кваліфікації проводиться навчальним закладом на третій день терміну підготовки/підвищення кваліфікації на підставі підтверджуючих документів (посвідчення про відрядження, проїзний документ, авансовий звіт).

Оплата вартості за проживання та виплата добових за 2-гу половину терміну підготовки проводяться відповідним навчальним закладом у передостанній день терміну  підготовки/підвищення кваліфікації – на підставі авансового звіту.

8.13.Оплата проїзду арбітрів та посередників до місця постійного проживання після закінчення підготовки чи підвищення кваліфікації проводиться бухгалтерією відповідного навчального закладу після отримання авансових звітів із оригіналами проїзних документів на зворотній шлях та зазначенням адреси, номерів рахунків, за якими можна здійснити оплату.

 

Начальник відділу

правового забезпечення НСПП                                                 О.О. Акімов