E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

 

 

16 березня 2015 року                      Київ                                         № 24

 

 

Про затвердження Регламенту
Національної служби

посередництва і примирення

 

 

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», із змінами, Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), із змінами, з метою організації діяльності Національної служби посередництва і примирення,

 

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент Національної служби посередництва іпримирення, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Національної службипосередництва і примирення від 29.05.2014 № 35.

3. Завідувачусектора організаційно-кадрової роботи Національноїслужби посередництва і примирення Бібіковій О.А. ознайомити з цим наказомкерівників структурних підрозділів Національної служби посередництва іпримирення та начальників відділень Національної служби посередництва іпримирення в Автономній Республіці Крим та областях.

4. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення та начальникам відділень Національної службипосередництва і примирення в Автономній Республіці Крим та областяхзабезпечити виконання цього наказу в процесі реалізації повноваженьНаціональної служби посередництва і примирення, визначених ЗакономУкраїни «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»(137/98-ВР) ), із змінами, Положенням про Національну службу посередництваі примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада1998 року № 1258/98 (1258/98), із змінами.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                            О. Окіс

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Національної служби посередництва і примирення

16 березня 2015 р. № 24

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Національної служби посередництва і примирення

 

 

 

І. Загальні положення

 

 

1.1. Регламент Національної служби посередництва і примирення (далі – Регламент НСПП) – це організаційно-розпорядчий документ НСПП, що встановлює порядок організації діяльності НСПП, спрямованої на здійснення її повноважень.

1.2. Відповідно до Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/1998, із змінами, НСПП є постійно діючим державним органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).

1.3. Повноваження НСПП визначені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", із змінами, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/1998, із змінами.

1.4. НСПП у межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту), відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

1.5. Розгляд питань, що належать до компетенції центрального апарату НСПП здійснюється Головою НСПП, його заступником, за їх дорученнями – керівниками структурних підрозділів центрального апарату НСПП.

Розгляд питань, що належать до компетенції відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, здійснюється керівниками, їх заступниками та іншими посадовими особами відділень НСПП за дорученням начальника відділення НСПП.

1.6. НСПП під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Адміністрацією Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, організаціями роботодавців, профспілками та їх об’єднаннями, підприємствами, установами й організаціями, сторонами соціально-трудових відносин.

1.7. Організація і діяльність НСПП та її відділень здійснюється з дотриманням принципів законності та гласності, інформуванням про свою діяльність та прийняті рішення, вільним доступом громадян та інших суб’єктів інформаційних відносин до інформації НСПП, є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї та її діяльність на офіційному веб-сайті НСПП, та веб-сторінках  відділень  НСПП в АРК та областях, на веб-сайтах сторін соціального діалогу та органів державної влади та місцевого самоврядування, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів керівництва НСПП та керівництва відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

Висвітлення діяльності НСПП та її відділень здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", іншими актами законодавства. Доступ до публічної інформації в НСПП здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

 

II. Організація роботи НСПП

 

 

2.1. Планування роботи НСПП

 

 

2.1.1. Планування роботи НСПП здійснюється з метою своєчасного та повного виконання головних завдань, належної організації, управління та координації діяльності НСПП та її структурних підрозділів, створення умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних підрозділів центрального апарату НСПП та її відділень в АРК та областях.

2.1.2. Робота НСПП проводиться за перспективними (річними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються наказом Голови НСПП.

2.1.3. У плані роботи на рік НСПП (далі – річний план) визначаються основні напрямки діяльності:

перелік завдань(заходів) та терміни їх виконання;

конкретні організаційні заходи та терміни їх проведення;

відповідальні особи;

строки підготовки звітності по виконаннню плану роботи.

2.1.4. Річний план розробляється сектором організаційно-кадрової роботи НСПП за пропозиціями інших структурних підрозділів центрального апарату та відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, погодженими заступником Голови НСПП (згідно з розподілом обов’язків відповідно до компетенції) до 25 грудня поточного року.

2.1.5. Для розроблення річного плану за рішенням Голови НСПП може бути утворена робоча група з представників структурних підрозділів центрального апарату НСПП.

2.1.6. Додаткові (позапланові) питання і завдання включаються до затвердженого річного плану роботи НСПП за рішенням Голови.

Питання виключаються з плану роботи НСПП за рішенням Голови на підставі доповідної записки заступника Голови (згідно з розподілом обов’язків відповідно до компетенції).

2.1.7. Моніторинг стану виконання річного плану проводиться щокварталу сектором організаційно-кадрової роботи НСПП, відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

2.1.8. По закінченні строку дії річного плану, НСПП готує звіт про його виконання.

2.1.9. Структурні підрозділи центрального апарату НСПП та відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях проводять свою діяльність згідно з місячними планами, що розробляються на підставі річного плану НСПП та затверджуються відповідно до розподілу обов’язків між Головою НСПП та його заступником, керівниками відділень НСПП відповідно.

Плани роботи структурних підрозділів центрального апарату НСПП та відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях на місяць складаються до 27 числа місяця, що передує місяцю, на який розрахований відповідний план роботи.

 

 

2.2. Підготовка звітності НСПП

 

 

Порядок підготовки та надання звітності НСПП та її відділень  визначено Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом Голови НСПП від 09.06.2009 року № 32.

2.2.1. Звітність НСПП та її відділень поділяється на:

- термінову (термінове інформування);

- планову:

щомісячне інформування;

щоквартальне інформування;

звіт про результати діяльності за рік;

довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності або в окремих регіонах;

- прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у наступному півріччі.

НСПП щомісячно подає Державній службі статистики України статистичну звітність за формою 1-КТС "Звіт про колективні трудові спори".

2.2.2. Форми щомісячних статистичних звітів затверджуються наказом НСПП.

2.2.3. Інформація про результати діяльності НСПП за рік надсилається Президенту України.

2.2.4. Інформація про результати діяльності НСПП за рік розміщується на її офіційному веб-сайті та в Бюлетені Національної служби посередництва і примирення.

 

 

2.3. Визначення повноважень керівництва та інших

посадових осіб НСПП

 

 

2.3.1. Повноваження Голови НСПП визначаються Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/1998, із змінами.

2.3.2. Розподіл обов’язків між Головою НСПП та його заступником  здійснює Голова НСПП.

2.3.3. Положення про структурний підрозділ центрального апарату НСПП розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником Голови НСПП (відповідно до розподілу обов’язків та компетенції) і затверджується Головою НСПП.

2.3.4. Обов’язки керівника структурного підрозділу центрального апарату НСПП визначаються положенням про структурний підрозділ. Обов’язки інших працівників структурних підрозділів центрального апарату НСПП визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються Головою НСПП.

2.3.5. Положення про відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях розробляється центральним апаратом НСПП та затверджується Головою НСПП.

2.3.6. Обов’язки начальника відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях визначаються положенням про відділення. Обов’язки інших працівників відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділення НСПП в АРК та областях.

 

 

2.4. Організація роботи центрального апарату НСПП

 

 

2.4.1. Центральний апарат НСПП складається з відділів, секторів, які здійснюють правове, інформаційно-аналітичне, фінансове і матеріальне, технічне, кадрове та організаційне забезпечення діяльності НСПП.

2.4.2. Центральний апарат НСПП відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до НСПП, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали;

здійснює підготовку проектів наказів і розпоряджень Голови НСПП;

перевіряє за дорученням Голови НСПП виконання актів законодавства, доручень Президента України, наказів і розпоряджень Голови НСПП відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях;

вивчає та узагальнює досвід роботи відділень НСПП, вносить пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, наказів і розпоряджень Голови НСПП;

за дорученням Голови НСПП проводить аналіз роботи відділень НСПП, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії відділень НСПП з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою координації їх діяльності та для спільного вирішення питань щодо сприяння поліпшенню трудових відносин на підприємствах, в установах і організаціях;

здійснює правове забезпечення діяльності НСПП, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства відділеннями НСПП та структурними підрозділами центрального апарату НСПП;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються Головою НСПП;

проводить разом із відділеннями НСПП аналіз стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли на підприємствах, в установах, організаціях відповідної галузі та/або певного виду економічної діяльності;

здійснює централізоване фінансування витрат щодо матеріально-технічного і господарського забезпечення діяльності НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях;

забезпечує дотримання режиму роботи в НСПП;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях центрального апарату НСПП та дотримання правил охорони праці;

забезпечує висвітлення діяльності НСПП;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

2.4.3. Центральний апарат НСПП у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

2.4.4. Організація роботи центрального апарату НСПП здійснюється відповідно до цього Регламенту та інших організаційно-розпорядчих документів НСПП.

Керівники структурних підрозділів та інші працівники центрального апарату НСПП призначаються на посади та звільняються з посад Головою НСПП.

Надання відпусток, матеріальної допомоги, залучення до роботи у вихідні та святкові дні, вирішення інших питань організаційної роботи працівників НСПП здійснюються за наказами Голови НСПП.

Преміювання керівників структурних підрозділів та інших працівників НСПП здійснюється відповідно до Положення про преміювання працівників Національної служби посередництва і примирення та її відділень, затвердженого наказом НСПП від 15.11.2007 № 97.

Відрядження працівників центрального апарату НСПП здійснюється за наказами Голови НСПП відповідно до постанови Кабінету Мінстрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, та інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами, організаціями, які повність або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 19.07.2013 року № 667) та Положення про службові відрядження в межах України працівників Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 30.04.2004 № 68 (в редакції наказу НСПП       від 14.02.2008 № 17).

 

 

2.5. Організація роботи відділень НСПП

 

 

2.5.1. Відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснюють свою діяльність в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України, нормативними актами НСПП.

Відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях складаються з секторів правового забезпечення та аналітично-інформаційної роботи та прогнозування.

2.5.2. Відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях підпорядковані, підзвітні та підконтрольні Голові НСПП.

2.5.3. Призначення на посади та звільнення з посад начальників відділень НСПП, їх заступників, завідувачів секторів, спеціалістів відділень здійснюється Головою НСПП шляхом прийняття відповідного наказу, проект якого готує сектор організаційно-кадрової роботи НСПП.

2.5.4. Надання відпусток, матеріальної допомоги, встановлення рангів та надбавки за вислугу років керівникам відділень НСПП, їх заступникам, завідувачам секторів, спеціалістам відділень, здійснюється за наказами Голови НСПП.

2.5.5. Виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем працівникам відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснюється на підставі наказів Голови НСПП.

2.5.6. Відрядження працівників відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснюються за наказами начальників відділень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, та інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами, організаціями, які повність або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 19.07.2013 № 667) та Положення про службові відрядження в межах України працівників Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 30.04.2004 № 68 (в редакції наказу НСПП від 14.02.2008 № 17).

Відрядження працівників відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях за межі області здійснюється за погодженням Голови НСПП на підставі службової записки начальника відділення НСПП.

 

 

2.6. Організація кадрової роботи

 

 

2.6.1. Кадрова робота в НСПП спрямовується на задоволення потреби  в  кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання; документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

2.6.2. Організація кадрової роботи в НСПП здійснюється згідно з планом, який включається в річний план роботи НСПП в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

2.6.3. Кадрову роботу в НСПП здійснює сектор організаційно-кадрової роботи НСПП.

2.6.4. Право на державну службу в НСПП мають громадяни України, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли конкурсний відбір у встановленому порядку або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

2.6.5. Прийняття на державну службу в НСПП здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством України. Прийняття працівників на роботу в НСПП на посади, не віднесені до посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю України.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають в установленому порядку конкурсній комісії НСПП відповідні документи.

Рішення про проведення конкурсу та про його умови приймається Головою НСПП. За його наказом утворюється конкурсна комісія, яку очолює заступник Голови НСПП.

Конкурсна комісія НСПП діє відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 15.02.2002 № 169.

Рішення конкурсної комісії НСПП може бути оскаржене Голові НСПП протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням. Рішення Голови НСПП може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

2.6.6. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає Голова НСПП на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.

2.6.7. У разі прийняття на роботу, державному службовцю може встановлюватись випробувальний термін до шести місяців. При незадовільному результаті випробування особа звільняється з роботи відповідно до законодавства про працю.

2.6.8. Особи, які вперше зараховуються на державну службу до НСПП або її відділення, складають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законом України "Про державну службу" та Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції".

2.6.9. На кожного прийнятого на роботу до НСПП або її відділення працівника оформляється особова справа.

2.6.10. Тривалість робочого часу та режим роботи державних службовців у НСПП визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної служби посередництва і примирення відповідно до законодавства про працю України та Закону України "Про державну службу".

2.6.11. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань і доручень керівництва НСПП у святкові та вихідні дні встановлюється, в разі потреби, чергування відповідальних працівників центрального апарату НСПП та відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (згідно з графіком, затвердженим наказом Голови НСПП).

2.6.12. НСПП розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та заохочення працівників центрального апарату НСПП і відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

2.6.13. У центральному апараті НСПП та відділеннях НСПП формується кадровий резерв у порядку, встановленому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, із змінами.

Сектор організаційно-кадрової роботи НСПП щорічно, у листопаді-грудні поточного року, переглядає списки кадрового резерву, які разом з проектом наказу "Про затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового резерву державних службовців Національної служби посередництва і примирення на наступний рік" до 31 грудня подає Голові НСПП на затвердження.

Протягом року до кадрового резерву можуть вноситися зміни та доповнення.

З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідна для роботи на відповідних посадах.

2.6.14. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах центрального апарату НСПП, відділеннях НСПП.

2.6.15. Перевагу для зайняття посади державного службовця мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Без конкурсного відбору, за рішенням Голови НСПП, за поданням начальника відділення НСПП можуть бути переведені на більш високі посади державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

2.6.16. Ранги державним службовцям НСПП присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи у порядку, встановленому Положенням про ранги державних службовців, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658, із змінами.

Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється найнижчий ранг, передбачений для відповідної категорії посад.

Черговий ранг присвоюється працівнику за поданням безпосереднього керівника структурного підрозділу центрального апарату НСПП, начальника відділення НСПП. Черговий ранг керівнику структурного підрозділу центрального апарату НСПП, начальнику відділення присвоюється за поданням заступника Голови НСПП, підготовка якого забезпечується сектором організаційно-кадрової роботи.

Черговий ранг не може бути присвоєний працівнику, прийнятому на посаду з випробувальним терміном (до його закінчення), працівнику до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або здійснення кримінального провадження стосовно працівника.

За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.
У разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії, їм за рішенням Голови НСПП присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

2.6.17. Визначення стажу роботи, що дає право на одержання надбавки за вислугу років працівникам центрального апарату НСПП, начальникам та керівникам структурних підрозділів відділень НСПП, спеціалістам відділень НСПП, проводиться сектором організаційно-кадрової роботи НСПП відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби", із змінами, про що підписується Головою НСПП відповідний наказ, підготовлений сектором організаційно-кадрової роботи НСПП.

2.6.18. Відповідно до Закону України "Про відпустки" керівники структурних підрозділів центрального апарату НСПП, начальники відділень НСПП подають сектору організаційно-кадрової роботи НСПП до 25 грудня кожного року пропозиції щодо графіка надання відпусток працівників, до якого включаються щорічні основна та додаткова відпустки, соціальні відпустки.

Період для щорічної відпустки керівні працівники НСПП погоджують з Головою НСПП.

Загальний графік надання відпусток на календарний рік складається та затверджується не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх державних службовців НСПП.

Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформлення документів, пов’язаних з наданням відпусток, здійснюється сектором організаційно-кадрової роботи НСПП.

2.6.19. Відпустка працівникам НСПП надається на підставі заяви, яка за 14 днів до початку відпустки подається на ім’я Голови НСПП або особі, яка виконує його обов’язки і повинна бути погоджена з керівником відповідного структурного підрозділу центрального апарату НСПП, начальником відділення НСПП.

У разі виробничої необхідності працівники можуть бути відкликані із щорічної відпустки наказом Голови НСПП за поданням начальника відділення НСПП, з додержанням вимог чинного законодавства.

Відпустка без збереження заробітної плати надається працівнику згідно із його заявою, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6.20. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за доручену справу один раз на три роки проводиться атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922, із змінами, та Порядком проведення атестації державних службовців ІІ-V категорій Національної служби посередництва і примирення, затвердженим наказом НСПП від 20.11.2014 № 90.

Результати атестації та щорічної оцінки є підставою для просування по службі державних службовців при прийнятті відповідних рішень, а також враховуються під час проведення ротації кадрів на окремих посадах.

2.6.21. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби від 31.10.2003 року № 122, із змінами.

2.6.22. Кадрова робота в НСПП та її відділеннях проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування здібностей працівників, найбільш повне застосування їх знань, розвиток ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.

2.6.23. Відповідальність за організацію кадрової роботи в НСПП покладається на завідувача сектора організаційно-кадрової роботи НСПП, керівників відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях і контролюється Головою НСПП.

 

 

2.7. Організація роботи з документами

 

 

2.7.1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 року № 1242, із змінами, Iнструкції з діловодства в Національній службі посередництва і примирення.

2.7.2. Ведення діловодства в центральному апараті НСПП здійснює сектор організаційно-кадрової роботи НСПП.

У відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях виконання роботи з діловодства покладається за рішенням начальника відділення на одного із працівників.

2.7.3. До основних видів роботи з документами належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

оформлення копій та додатків до документів;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів тощо.

2.7.4. Справи із закінченими діловодством документами (закінчених справ) за минулий рік залишаються у відділах протягом встановленого терміну зберігання для відповідних документів, після чого передаються для подальшого зберігання до архіву.

2.7.5. Системи електронного документообігу та обробки інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів ведення діловодства.

2.7.6. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні виконання документів в НСПП здійснюється контроль у порядку, затвердженому наказом Голови НСПП.

2.7.7. Відповідальність за організацію діловодства та роботи з документами в НСПП покладається на завідувача сектором організаційно-кадрової роботи НСПП, начальників відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

 

 

2.8. Організація роботи із зверненнями громадян

 

 

2.8.1. Розгляд звернень громадян (пропозицій, заяв, скарг), організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Правил розгляду звернень громадян до Національної служби посередництва і примирення та її структурних підрозділів з питань сприяння вирішенню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, затверджених наказом НСПП від 26.12.2002 № 430, із змінами, Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг та організацію особистого прийому громадян у Національній службі посередництва і примирення та у її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях, затвердженої наказом НСПП від 12.06.2001 № 116, із змінами, та інших нормативних актів.

2.8.2. Діловодство за зверненнями громадян у НСПП ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Мінстрів України від 14.04.1997 № 348, із змінами.

2.8.3. Порушені у зверненнях питання розглядаються Головою НСПП, заступником Голови (відповідно до компетенції), керівниками структурних підрозділів центрального апарату НСПП, начальниками відділень НСПП. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи центрального апарату НСПП, структурні підрозділи (посадові особи) відділень НСПП відповідно до Закону України "Про звернення громадян" в межах компетенції.

2.8.4. Прийом громадян проводять Голова НСПП, його заступник, керівники структурних підрозділів та їх заступники.

Особистий прийом громадян у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях регулярно проводять керівники відповідних відділень, їх заступники.

У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.

2.8.5. Відповідальність за організацію роботи із зверненнями громадян покладається на заступника Голови, завідувача сектором організаційно-кадрової роботи НСПП, керівників структурних підрозділів центрального апарату, керівників відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

 

 

2.9. Порядок забезпечення  доступу до публічної інформації в НСПП

 

 

2.9.1. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в НСПП (далі – Порядок) визначений Законом України "Про доступ до публічної інформації",Положенням про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях, затвердженим наказом Голови НСПП від 10.10.2012 № 118, Інструкцією про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях та Розміру цих фактичних витрат, затвердженою наказом НСПП від 10.10.2012 № 120.

 

 

2.10. Організація правового забезпечення діяльності НСПП

 

 

2.10.1. Правове забезпечення діяльності НСПП, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ правового забезпечення НСПП та відповідні підрозділи відділень НСПП в АРК та областях.

2.10.2. Відділ правового забезпечення НСПП підпорядковується Голові НСПП.

2.10.3. Діяльність відділу правового забезпечення НСПП визначена Положенням про відділ правового забезпечення НСПП, затвердженого наказом Голови НСПП від 08 листопада 2013 року № 104, із змінами.

2.10.4. Правове забезпечення у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснюють їх відповідні структурні підрозділи – відділи (сектори) правового забезпечення у порядку, визначеному Типовим положенням про сектор (відділ) правового забезпечення відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях або відповідальна особа.

 

 

2.11. Організація аналітично-інформаційної роботи та

прогнозування НСПП

 

 

2.11.1 Забезпечення аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, а також надання методичної та практичної допомоги (відповідно до компетенції) здійснює відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП та відповідні сектори відділень НСПП в АРК та областях.

2.11.2. Забезпечує координацію роботи відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП заступник Голови НСПП.

2.11.3. Діяльність відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП визначена Положенням про відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, затвердженого наказом НСПП від 06 листопада 2013 року № 99.

2.11.4. Аналітично-інформаційну роботу та прогнозування у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснюють відповідні сектори або відповідальна особа.

 

 

III. Нормотворча діяльність НСПП

 

 

3.1. Нормотворча діяльність НСПП здійснюється на підставі та на виконання Конституції і законів України з метою реалізації Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Закону України"Про соціальний діалог в Україні".

3.2. Нормотворча робота НСПП спрямована на розроблення і затвердження в межах своєї компетенції нормативних актів щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур.

3.3. НСПП у процесі нормотворчої діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства.

3.4. До нормативних актів НСПП, що підлягають затвердженню Головою, відносяться положення, інструкції, регламенти, правила, методичні рекомендації, порядки тощо.

3.5. Розроблення проекту нормативного акту в НСПП доручається Головою НСПП відповідному структурному підрозділу центрального апарату НСПП згідно з його компетенцією, який у подальшому є головним розробником проекту нормативного акту. У разі, коли розроблення проекту нормативного акту доручено кільком структурним підрозділам центрального апарату НСПП, головним розробником є виконавець, зазначений першим у дорученні Голови НСПП.

3.6. Для розроблення проекту нормативного акту може утворюватися за наказом Голови НСПП робоча група. У цьому випадку головним розробником нормативного акту є відповідна робоча група.

3.7. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акту:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається об’єкт правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими структурними підрозділами центрального апарату НСПП, іншими органами та, у разі потреби, вносяться необхідні зміни і доповнення;

вживаються заходи щодо усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих структурних підрозділів центрального апарату НСПП, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

3.8. Проект нормативного акту перед поданням на розгляд Голови НСПП обов’язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами центрального апарату НСПП, а також заступником Голови НСПП.

3.9. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів центрального апарату НСПП. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект нормативного акту, а також дата візування.

3.10. Якщо заінтересовані структурні підрозділи центрального апарату НСПП не висловили своєї позиції щодо проекту нормативного акту у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

3.11. Підготовлений проект нормативного акту підписується керівником структурного підрозділу центрального апарату НСПП або робочої групи, що є головним розробником, та подається Голові НСПП.

3.12. Проекти нормативних актів підлягають обов’язковій правовій експертизі у відділі правового забезпечення НСПП.

3.13. Після затвердження нормативного акту НСПП він підлягає обов’язковій реєстрації відділом документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП.

3.14. Нормативний акт НСПП підлягає розмішенню на офіційному веб-сайті НСПП та Бюлетені НСПП.

3.15. При внесенні змін до діючих нормативних актів НСПП, розміщенню на офіційному веб-сайті НСПП та Бюлетені підлягає нова редакція нормативного акту НСПП.

 

 

IV. Порядок підготовки та проведення нарад

 

 

4.1. Апаратні наради

 

 

4.1.1. Апаратні наради проводяться у Голови НСПП.

4.1.2. Голова НСПП або в разі його відсутності заступник Голови НСПП проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень НСПП.

4.1.3. Порядок денний апаратної наради (в разі необхідності) формується на підставі пропозицій заступника Голови НСПП та керівників структурних підрозділів центрального апарату НСПП.

4.1.4. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з Головою НСПП і доводиться до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату НСПП.

4.1.5. Рішення, прийняті на апаратних нарадах (у разі необхідності), оформлюються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами.

4.1.6. Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

4.1.7. Організацію проведення апаратних нарад, ведення протоколу здійснює сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП.

 

 

4.2. Оперативні наради

 

 

4.2.1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень НСПП, Голова НСПП або його заступник проводять оперативні наради.

4.2.2. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – у день її проведення.

4.2.3. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ центрального апарату НСПП, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

4.2.4. Керівники відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях з метою розгляду і вирішення невідкладних, термінових питань, що належать до повноважень НСПП проводять оперативні наради.

 

 

4.3. Наради – семінари, науково-практичні

конференції, круглі столи тощо

 

 

4.3.1. Для підведення підсумків роботи НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях, а також для організації навчання та методичних консультацій керівників та спеціалістів відділень НСПП проводяться наради – семінари, науково-практичні конференції, круглі столи тощо.

4.3.2. Дата, місце, тема, контингент працівників, які мають брати участь у нараді-семінарі, науково-практичних конференціях, круглих столах тощо та порядок їх проведення затверджуються відповідним наказом НСПП. Організація проведення наради-семінару, науково-практичної конференції, круглого столу тощо покладається на структурні підрозділи НСПП, які проводять нараду-семінар, науково-практичну конференцію, круглий стіл тощо, та на відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріального забезпечення  центрального апарату НСПП.

 

 

V. Взаємодія НСПП з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, роботодавцями та їх об’єднаннями, та засобами масової інформації

 

 

 

5.1. Взаємодія НСПП з органами державної влади та органами

місцевого самоврядування

 

 

5.1.1. З метою здійснення своїх повноважень НСПП взаємодіє із Адміністрацією Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, сторонами соціально-трудових відносин.

5.1.2. Взаємодія НСПП із центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування проводиться відповідно до положень чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів НСПП.

5.1.3. НСПП, взаємодіючи з іншими органами державної влади й місцевого самоврядування:

залучає, у разі необхідності, до участі у примирних процедурах представників державної влади, органів місцевого самоврядування відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/1998, із змінами, Положення про порядок залучення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом НСПП від 05.05.2003 № 178;

надсилає свої рекомендації керівникам центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (у випадках, якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до їх компетенції) відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положення "Про порядок підготовки і прийняття рішень трудового арбітражу при вирішенні КТС (к)", затвердженого наказом НСПП від 20.07.2004 № 107;

одержує в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП завдань та функцій відповідно до пункту 5 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами;

звертається до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі, щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до пункту 5 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами;

надсилає Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України термінову, щомісячну, щоквартальну інформацію, довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) по областях, прогноз НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя відповідно до Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 25.06.2009 № 32;

впроваджує у практику спільне вивчення стану додержання законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами Держгірпромнагляду відповідно до Положення про порядок проведення вивчення стану додержання законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), затвердженого наказом НСПП від 24.03.2005 № 39, із змінами;

сприяє разом із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування виконанню рішень примирних органів;

розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від Адміністрації Президента України, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

 

5.2. Взаємодія НСПП із засобами масової інформації

та громадськістю

 

 

5.2.1. Інформування громадськості про діяльність НСПП здійснюється шляхом:

проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, "гарячих телефонних ліній";

розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв’ю, коментарів;

участі в теле- і радіопередачах;

виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність НСПП;

видання Бюлетеня НСПП.

5.2.1. НСПП щомісячно проводить моніторинг повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагує на критичні зауваження.

5.2.3. Керівництво НСПП і керівники відділень НСПП в Автономній Республіки Крим та областях організовують та проводять семінари, "круглі столи", лекції, під час яких громадськості роз’яснюються цілі, зміст і порядок реалізації державної політики у сфері здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

 

5.3. Взаємодія НСПП із професійними спілками, їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями

 

 

5.3.1. НСПП у взаємодії із професійними спілками, їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями здійснює прогнозування розвитку стану соціально-трудових відносин, виявляє імовірність ускладнень.

5.3.2. НСПП у взаємодії із об’єднаннями профспілок і об’єднаннями роботодавців здійснює аналіз причин дестабілізації стану соціально-трудових відносинах, підготовку пропозицій для їх усунення.

5.3.3. Формами взаємодії є:

здійснення НСПП аналізу чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій для їх усунення та направлення їх на розгляд і врахування роботодавцям, об’єднанням роботодавців, об’єднанням профспілок;

здійснення НСПП спільно із об’єднаннями профспілок, об’єднаннями роботодавців, аналізу чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій щодо їх усунення;

здійснення взаємного інформування НСПП, її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях, профспілками, об’єднаннями профспілок, роботодавцями та їх об’єднаннями, про стан соціально-трудових відносин у відповідних галузях і у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, на окремих підприємствах, установах і організаціях та про шляхи поліпшення трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).