E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

 

Н А К А З

 

30 квітня 2021 року                                    м. Київ                                                   № 79/1

 

Про затвердження Положення про відділ правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення

 

Відповідно до пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), із змінами, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення» від 18.12.2019 № 390-IX,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відділ правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення, що додається.

Підстава: службова записка начальника відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення Акімова О. О. від 30.04.2021.

2. Начальнику відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення Акімову О. О.:

– забезпечити виконання завдань і функцій, передбачених Положенням про відділ, затвердженим цим наказом;

– ознайомити під розпис працівників відділу з Положенням про відділ правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення.

3. Скасувати наказ Національної служби посередництва і примирення від 08.11.2013 № 104.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                               Олександр ОКІС

 

 

Додаток до наказу                
      Національної служби            
посередництва і примирення
від 30.04.2021 № 70/1          
 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового забезпечення

Національної служби посередництва і примирення

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу посередництва і примирення (1258/98), наказами і розпорядженнями НСПП, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання актів законодавства України, здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

У ході виконання своїх завдань і функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами НСПП.

1.3. Відділ у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо голові НСПП.

1.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї головою НСПП.

Призначення на посаду і звільнення з неї інших працівників Відділу здійснюється головою НСПП за поданням начальника Відділу.

1.5. Чисельність працівників Відділу встановлюється головою НСПП, виходячи із затвердженої структури і чисельності працівників центрального апарату НСПП, а також обсягів роботи, що покладається на Відділ.

 

2. Основні завдання Відділу

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів НСПП її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів НСПП в судах та інших органах.

2.2. Забезпечення реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) та вимог найманих працівників або профспілки на національному, галузевому, територіальному і виробничому рівнях та сприяння їх вирішенню.

2.3. Здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

2.4. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань.

 

3. Основні функції Відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції:

3.1. З питань організації правової роботи НСПП:

1) забезпечує виконання покладених на НСПП завдань щодо реалізації державної політики стосовно сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню, здійснення посередництва і примирення для їх вирішення, розвитку соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному і галузевому рівнях, правильного застосування законодавства в НСПП та її відділеннях;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативних та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції НСПП;

3) перевіряє відповідність законодавству проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис голови НСПП, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проєктів нормативних актів НСПП, підготовлених структурними підрозділами НСПП, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами НСПП нормативні і нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до компетенції НСПП, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує голову НСПП про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативних та нормативно-правових актів і інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) разом із заінтересованими структурними підрозділами НСПП узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови НСПП для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативних та нормативно-правових актів і інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

8) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції НСПП, та готує пропозиції до них;

9) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

10) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів НСПП, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

11) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

12) бере участь у здійсненні заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

13) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові НСПП письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) здійснює методичне керівництво правовою роботою в НСПП та відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови НСПП щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності НСПП;

16) здійснює заходи щодо підвищення ефективності правової роботи відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях і укомплектування їх висококваліфікованими юристами;

17) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника сектору / відділу правового забезпечення відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях;

18) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників Відділу та відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях з питань правової роботи, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції НСПП, а також за дорученням голови НСПП розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України тощо;

19) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правової культури працівників НСПП, відділень НСПП, учасників соціально-трудових відносин;

20) забезпечує співпрацю з навчальними закладами, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство»;

21) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів НСПП в судах та інших органах;

22) готує узагальнені матеріали про стан і результати правового забезпечення діяльності НСПП;

23) виконує поточні доручення керівництва НСПП, які належать до компетенції Відділу.

3.2. З питань забезпечення реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) та вимог найманих працівників або профспілки і сприяння їх вирішенню:

1) здійснює аналіз документів, надісланих для реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) і зняття з реєстрації вирішених висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог і колективних трудових спорів (конфліктів) відділеннями НСПП – на територіальному і виробничому рівнях та сторонами колективного трудового спору (конфлікту) – на національному і галузевому рівнях;

2) здійснює, у разі необхідності, у встановленому порядку, перевірку повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) та дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників на національному та галузевому рівнях;

3) аналізує висунуті найманими працівниками або профспілкою вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) готує проекти розпоряджень НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), зняття з реєстрації вирішених висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог і колективних трудових спорів (конфліктів), призупинення дії розпоряджень НСПП щодо реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

5) веде Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

6) веде справи зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів) до моменту їх вирішення;

7) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

8) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань: компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню; застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9) розглядає за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

10) бере, в разі необхідності, участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на національному та галузевому рівні на всіх його стадіях;

11) на звернення сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) вносить пропозиції голові НСПП щодо направлення спеціалістів, експертів НСПП для участі в роботі примирних органів, а також щодо залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших  осіб;

12) на прохання сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) вносить пропозиції голові НСПП щодо кандидатур незалежних посередників та членів трудових арбітрів для залучення їх до участі в примирних процедурах;

13) забезпечує координацію роботи примирної комісії та трудового арбітражу на національному та галузевому рівнях, а також щодо вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань стосовно організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

14) готує проекти рекомендацій та рішень НСПП з метою сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) на національному та галузевому рівнях;

15) здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів на національному та галузевому рівнях;

16) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

17) взаємодіє у межах своєї компетенції із сторонами колективного трудового спору (конфлікту), органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців, підприємствами, установами і організаціями;

18) готує в установленому порядку відомчу статистичну звітність про колективні трудові спори (конфлікти).

3.3. З питань здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів):

1) здійснює організаційне та організаційно-методичне забезпечення функціонування системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, визначеному Положенням про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 06 червня 2019 року № 39;

2) подає в установленому порядку відомчу статистичну звітність про результати роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на національному та галузевому рівнях;

3) здійснює організаційне забезпечення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на національному і галузевому рівнях;

4) бере на контроль та знімає з контролю в установленому порядку розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин на національному та галузевому рівнях;

5) здійснює заходи щодо сприяння вирішенню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на національному та галузевому рівнях;

6) веде облік галузей, в яких існують розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин на національному і галузевому рівнях;

7) на прохання сторін соціально-трудових відносин вносить пропозиції голові НСПП щодо направлення спеціалістів, експертів НСПП для надання необхідної правової та консультаційної роботи з метою вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

8) сприяє встановленню контактів між сторонами соціально-трудових відносин на національному і галузевому рівнях та консультує сторони соціально-трудових відносин з питань: компетенції роботодавця або уповноваженого ним органу (представника) відносно вирішення вимог, які стали предметом розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; застосування законодавчих та нормативно-правових актів з метою вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

9) вносить пропозиції голові НСПП щодо залучення до участі у вирішенні розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на національному та галузевому рівнях народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування;

10) попереджає сторони соціально-трудових відносин на національному та галузевому рівнях про порушення вимог чинного законодавства під час вирішення розбіжностей між ними та можливі наслідки таких порушень;

11) здійснює координацію роботи відділень НСПП з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

12) узагальнює практику роботи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на національному та галузевому рівнях та готує пропозиції щодо її вдосконалення;

13) подає в установленому порядку відомчу статистичну звітність про результати роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на національному та галузевому рівнях.

3.4. З питань оцінки відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань:

1) здійснює аналіз документів, поданих суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на національному та галузевому рівнях та у встановленому порядку здійснює вибіркові перевірки достовірності наданих даних щодо чисельності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на національному рівні;

2) забезпечує організацію діяльності Комісії НСПП з питань проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному та галузевому рівнях;

3) готує проекти висновків Комісії НСПП про результати оцінки відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному і галузевому рівнях для їх схвалення на засіданні Комісії НСПП;

4) готує на підставі висновків Комісії НСПП рішення НСПП щодо відповідності (невідповідності), підтвердження (непідтвердження) критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на національному і галузевому рівнях;

5) за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження готує суб’єктам сторін профспілок і організацій роботодавців на національному і галузевому рівнях свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) або довідку про відмову у визнанні їх такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність);

6) веде реєстр репрезентативних суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на національному, галузевому і територіальному рівнях та оприлюднює його на офіційному сайті НСПП;

7) формує справи суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на національному і галузевому рівнях;

8) здійснює облік справ суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на національному і галузевому рівнях;

9) здійснює облік рішень НСПП щодо відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на національному і галузевому рівнях;

10) здійснює облік виданих свідоцтв про відповідність критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на національному і галузевому рівнях;

11) готує відомчу статистичну звітність з питань відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на національному, галузевому і територіальному рівнях.

 

4. Права Відділу

Відділ має право за дорученням голови НСПП:

4.1. перевіряти дотримання законності структурними підрозділами НСПП та відділеннями НСПП;

4.2. одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НСПП документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

4.3. розробляти для відділень НСПП, в межах повноважень, визначених цим положенням, листи, інструктивні матеріали, роз'яснення тощо;

4.4. залучати працівників інших структурних підрозділів НСПП за згодою їх керівників до здійснення заходів, що проводяться Відділом, відповідно до покладених на нього обов'язків;

4.5. у встановленому порядку готувати відповіді на запити центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

4.6. брати участь у засіданнях та нарадах, що проводяться в НСПП, у разі розгляду на них питань, що стосуються компетенції Відділу;

4.7. вносити пропозиції голові НСПП щодо вдосконалення роботи з правового забезпечення діяльності НСПП;

4.8. інформувати голову НСПП про покладення на Відділ обов'язків, що не належать до функцій Відділу чи виходять за їх межі, а також у випадках, коли структурні підрозділи або посадові особи НСПП не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4.9. брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;

4.10. координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

4.11. одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію,   документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

4.12. попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

4.13. надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

4.14. звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4.15. у разі необхідності має право у встановленому порядку звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців з метою отримання додаткової інформації для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

 

5. Керівництво Відділом

Безпосереднє керівництво Відділом здійснює начальник, який:

5.1. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу з урахуванням взаємозамінюваності, здійснює контроль за їх діяльністю, розробляє посадові інструкції працівників Відділу і подає їх на затвердження голови НСПП.

5.2. Дає працівникам Відділу обов'язкові для виконання вказівки.

5.3. Розробляє плани роботи Відділу на місяць відповідно до плану роботи НСПП і подає його на затвердження голові НСПП.

5.4. Організовує належне ведення діловодства, забезпечує проведення заходів щодо схоронності документації і майна Відділу.

5.5. Забезпечує дотримання законності в діяльності Відділу.

5.6. Вносить голові НСПП пропозиції щодо заохочення працівників, встановлення посадових окладів, преміювання, надання матеріальної допомоги, застосування заходів стягнення за порушення трудової і виробничої дисципліни.

5.7. За дорученням голови НСПП представляє НСПП в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, суб’єктах сторін профспілок і організацій роботодавців, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що відносяться до компетенції НСПП.

5.8. Здійснює представництво НСПП в судах.

5.9. Здійснює самопредставництво НСПП у судах України на усіх стадіях судового процесу без окремого доручення з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство України, позивачу, відповідачу, третій особі, крім права визнавати позов повністю або частково, відмовлятися від позову, укладати мирові угоди, змінювати підставу та предмет позову, збільшувати чи зменшувати розмір позовних вимог, призначати арбітрів третейських судів.

5.10. Вирішує покладені на Відділ завдання у взаємодії з іншими структурними підрозділами НСПП.

5.11. Готує в межах компетенції відомчу статистичну звітність.

5.12. Несе відповідальність за:

а) своєчасне і якісне виконання завдань і функцій, покладених на Відділ, планів роботи і доручень;

б) організацію своєчасної і якісної підготовки проектів нормативно-правових актів, у розробленні яких бере участь Відділ;

в) організацію виконання рішень органів державної влади з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

г) дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань роботи з кадрами в НСПП;

д) своєчасний і якісний розгляд документів, що знаходяться на розгляді у Відділі;

е) раціональну розстановку працівників Відділу і належну організацію їх роботи, дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни;

є) забезпечення законності в діяльності Відділу;

ж) належне ведення діловодства, схоронність документів і майна Відділу.

 

6. Вимоги до працівників Відділу

6.1. Працівники Відділу зобов'язані:

1) на належному рівні виконувати покладені на них функціональні обов'язки і завдання;

2) постійно підвищувати свій освітній та професійний рівень;

3) дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють в НСПП відповідно до вимог чинного трудового законодавства;

4) дотримуватися етики державного службовця, вимог законодавства про державну службу;

5) дотримуватися Загальних правил поведінки державних службовців.

6.2. Працівники Відділу повинні знати:

1) акти законодавства про працю та державну службу;

2) нормативні акти, накази, рішення НСПП з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів), проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях;

3) практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;

4) порядок складання встановленої відомчої звітності;

5) правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту;

6) основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.