E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

27 червня 2019 року                      Київ                                            № 52

 

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо реєстрації колективних трудових

спорів (конфліктів)

 

 

Вiдповiдно до пiдпунктів 14, 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення, затвердженого  Указом Президента України вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), iз змiнами, та з врахуванням пропозицій Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів Нацiональної служби посередництва i примирення, утвореної наказом Нацiональної служби посередництва i примирення від 12 грудня 2017 року № 132,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів), що додаються.

Підстава: службова записка заступника Голови НСПП, голови Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів НСПП Гербеди С.В.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв НСПП та начальникам вiддiлень НСПП в областях забезпечити дотримання Методичних рекомендацій щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) в процесi реалiзацiї повноважень Нацiональної служби посередництва i примирення, визначених Законом України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                О.Окіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Національної служби
посередництва і примирення
від
27 червня 2019 року № 52   
 

 

Методичні рекомендації щодо реєстрації колективних

трудових спорів (конфліктів)

 

 

І. Загальні положення

1.1. Цими методичними рекомендаціями визначені організаційні засади реалізації Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) та її відділеннями в областях головних завдань, визначених статтею 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон) щодо реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів).

1.2. У методичних рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

колективний трудовий спір (конфлікт) (далі – КТС (К)) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

- нормування і оплати праці;

- умов і охорони праці;

- регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- поділу і кооперації праці;

- організації і обслуговування робочих місць;

- організації підбору персоналу і його розвитку;

- соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

- комунально-побутового обслуговування;

- санітарно-побутового обслуговування;

- медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- організації громадського харчування і питного режиму на виробництві;

- інших питань;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

(на виробничому рівні це можуть бути розбіжності з приводу виконання положень колективного договору:

- про забезпечення продуктивної зайнятості;

- про нормування і оплату праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо), в тому числі щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати;

- про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

- про зміни в організації виробництва і праці;

- про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

- про забезпечення соціального страхування;

- про режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку;

- про умови й охорону праці;

- про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- про участь трудового колективу у формуванні, поділі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

- про гарантії діяльності профспілкових або інших представницьких організацій працівників;

- про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

- щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

г) невиконання вимог законодавства про працю;

з питань:

- гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) працівників;

- регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку,

- нормування і оплати праці,;

- гарантій й компенсацій (пільг);

- охорони праці, у тому числі щодо відшкодування у встановленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я;

- гарантій зайнятості, умов і охороні праці жінок;

- гарантій зайнятості, умов і охороні праці молоді;

- надання пільг працівникам, які поєднують роботу з навчанням;

- гарантій діяльності профспілкової або іншої представницької організації працівників;

- забезпечення державного соціального страхування;

- з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю;

реєстрацiя висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) – присвоєння колективному трудовому спору (конфлiкту) реєстрацiйного номера та видання про це вiдповiдного розпорядження НСПП, внесення в Книгу реєстрацiї НСПП висунутих найманими працiвниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) вiдомостей про сторони колективного трудового спору (конфлiкту) iз зазначенням їх повного найменування i мiсцезнаходження (юридичної адреси) та висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимоги;

призупинення реєстрацiї (тимчасове припинення реєстрацiї) висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) – офiцiйна процедура НСПП, яка фiксує тимчасове призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), якщо в письмовiй iнформацiї щодо реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) подаються данi, що потребують їх вивчення працiвниками НСПП, насамперед щодо дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону, що стосуються:

- вiдповiдностi вимог найманих працiвникiв (окремої категорії найманих працівників) положенням статтi 2 Закону;

- повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту);

- дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;

- визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працiвникiв (окремої категорії найманих працівників);

- дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих  працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв;

- дотримання порядку, процедури i строкiв прийняття найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлкою рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

вiдмова в реєстрацiї – констатацiя факту вiдступлення вiд норм законодавчих та нормативно-правових актiв, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлiкту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлiкту), дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників  (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників   (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту),          а також констатацiя факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства. Вiдмова в реєстрацiї зупиняє реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою  вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) до усунення виявлених порушень;

найманий працiвник – фiзична особа, яка працює за трудовим договором на пiдприємствi, в установi та органiзацiї, в їх об’єднаннях  або у фiзичних осiб, якi використовують найману працю;

роботодавець –  юридична (пiдприємство, установа, органiзацiя) або фiзична особа, яка в межах трудових вiдносин використовує працю фiзичних осiб;

професiйна спiлка (профспiлка) – добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, що об’єднує громадян, пов’язаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної (трудової) дiяльностi (навчання);

первинна органiзацiя профспiлки – добровiльне об’єднання членiв профспiлки, якi, як правило, працюють на одному пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форми власностi i виду господарювання або у фiзичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостiйно, або навчаються в одному навчальному закладi;

уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки –  уповноважений найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою орган (особа), наділений (на) повноваженнями представляти їх  інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з  моменту затвердження вимог  до моменту вирішення або припинення цього спору;

момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) – дата, коли уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлка одержали вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог, i прийняли рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченi Законом України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв            не надiйшло.

ІІ. Нормативні акти, які регулюють порядок реєстрації НСПП висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Основним законодавчим актом України, що регулює порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та КТС (К) є Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», а також положення та інструкції видані Національною службою посередництва і примирення:

- Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), затверджене наказом Нацiональної служби посередництва i примирення 29 березня 2018 року № 18;

- Положення про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту), формування вимог найманих працівників або профспілки, розгляду вимог найманих працівників або профспілки, прийняття рішення про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) на підприємствах, в установах чи організаціях, на яких проводиться процедура відновлення платоспроможності або визнання їх банкрутом, затверджене наказом Національної служби осередництва і примирення від 27 червня 2019 № 51;

- Положення про порядок і строки розгляду роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців вимог найманих працівників, профспілки, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 26 вересня 2014 № 65;

- Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 червня 2019 № 43;

- Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 05 травня 2015 № 44;

- Інструкція про порядок здійсненя аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) від 09.06.2009 № 33;

- Інструкція про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджена наказом Національної служби посередництва і примирення від 08 серпня 2008 № 99.

При надходженні матеріалів на реєстрацію КТС (К) до відділення НСПП, їх необхідно проаналізувати та надати правову оцінку відповідно до статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

ІІІ. Визначення сторони та рівня колективного трудового спору (конфлікту). Правовий аналіз вимог найманих працівників

3.1. З письмових матеріалів, які надійшли до Національної служби посередництва і примирення зі сторони найманих працівників, слід визначити рівень колективного трудового спору (конфлікту).

Зокрема, статтею 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), визначаються сторони КТС (К):

на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація з однієї сторони та роботодавець з іншої (далі – Сторона роботодавця). За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

на галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи з однієї сторони та організації роботодавців, їх об’єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з іншої сторони (далі – Сторона роботодавця);

на національному рівні – наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи з однієї сторони та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України з іншої сторони (далі – Сторона роботодавця).

Виходячи з особливостей сторін можна виділити такі колективні трудові спори (конфлікти) на виробничому та територіальному рівнях:

- між найманими працівниками та адміністрацією (в якому інтереси найманих працівників представляє профспілковий комітет);

- між найманими працівниками та адміністрацією (в якому інтереси найманих працівників представляє ініціативна група або інший представницький орган найманих працівників);

- між найманими працівниками/територіальною профспілковою організацією та органами управління держави (наприклад, між найманими працівниками закладів освіти та управлінням освіти районної державної адміністрації, між міською організацією профспілки працівників освіти та управлінням освіти міської ради);

- між первинною профспілковою організацією та адміністрацією.

3.2. Головним етапом у реєстрації КТС (К) є опрацювання матеріалів з метою визначення, чи дотримано процедуру висунення вимог найманими працівниками або профспілкою до роботодавця.

В залежності від підстав висунення вимог, що передбачені статтею 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», змінюється порядок вирішення КТС (К):

- якщо висунуті вимоги відносяться до пунктів «а» та «б» статті 2 Закону, то розгляд КТС (К) здійснюється примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у встановлені строки – трудовим арбітражем.

- якщо ж вимоги підпадають під пункти «в» та «г» статті 2 Закону - розгляд КТС (К) здійснюється трудовим арбітражем або примирною комісією   (у разі укладання угоди).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту), примирна комісія і трудовий арбітраж зобов’язані використати для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) всі можливості, не заборонені законодавством.

Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між сторонами, причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту). У цьому разі наймані працівники або уповноважений ними орган чи професійна спілка мають право з метою виконання висунутих вимог застосовувати усі дозволені законодавством засоби.

Разом з тим, чинне законодавство України не забороняє застосувати сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) інший порядок, способи і засоби виконання висунутих працівниками вимог, зокрема – переговорів, узгоджувальних зустрічей, укладення відповідних угод та визначення можливих шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та виконання вимог найманих працівників.

3.3. Відділення НСПП перевіряють процедуру затвердження вимог найманих працівників або профспілки і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, загальними зборами або конференцією у відповідності до статті 4 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Послідовність затвердження вимог найманих працівників здійснюється наступним чином:

- загальні збори (конференція) найманих працівників скликаються з ініціативи виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого уповноваженого найманими працівниками органу або ініціативної групи найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), а також за пропозицією не менш як третини від загальної кількості працюючих штатних найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

- загальні збори найманих працівників є правомочними якщо в них беруть участь більше половини працюючих найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), які є штатними працівниками підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу, в тому числі керівники виборного профспілкового органу.

- конференція представників (делегатів конференції) найманих працівників є правомочною, якщо в ній бере участь дві третини обраних представників (делегатів конференції) від працюючих найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), які є штатними працівниками підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу, в тому числі керівники виборного профспілкового органу.

 - або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

Вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців.

Відповідно до п. 2.2.5 Положення «Про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок» від 21.06.2019 № 43 (далі – Положення № 43), У випадках, коли скликання загальних зборів найманих працівників ускладнене через багато змінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів та інших структурних підрозділів, можуть скликатися конференції найманих працівників.

Норми представництва, як правило, встановлюються наступні:

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників до 300 осіб – 1 представник від 5 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 300 до 1000 осіб – 1 представник від 10 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 1000 до 3000 осіб – 1 представник від 20 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 3000 до 6000 осіб – 1 представник від 30 найманих працівників;

- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 6000 осіб – 1 представник від 40 найманих працівників.

За рішенням ініціаторів скликання конференції найманих працівників, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

Представники найманих працівників для участі в конференції (делегати конференції) обираються загальними зборами найманих працівників всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації шляхом відкритого або таємного голосування.

Так, у пункті 2.2.2. Положення № 43 зазначено, що у роботі загальних зборів (конференції) найманих працівників також мають право брати участь роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники Національної служби посередництва і примирення та за згодою учасників даних загальних зборів (конференції) інші представники громадських об’єднань.

При отриманні всіх необхідних документів, НСПП проводить аналіз:

1) процедури формування і затвердження вимог найманих працівників;

2) процедури обрання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі (конфлікті).

Зокрема, рішення загальних зборів найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосували не менше ніж половина членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу.

Рішення конференції найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними, якщо за них проголосувало дві третини делегатів конференції.

За результатами загальних зборів (конференції) найманих працівників складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів (конференції) найманих працівників.

До протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників додаються матеріали реєстрації їх учасників (реєстраційний лист учасників загальних зборів або реєстраційний лист делегатів конференції та протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії.

3.4. Якщо затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, здійснювалося шляхом збору підписів найманих працівників, то у матеріалах, поданих відділенню НСПП має бути протокол засідання уповноваженого представницького органу найманих працівників по оформленню та затвердженню вимог, що складається після завершення збору підписів працівників.

Вимоги працівників вважаються чинними  за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або окремої категорії працівників.

 3.5. Затвердження вимог найманих працівників або профспілки на виробничому, територіальному рівнях і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси перевіряється у такій послідовності:

- у випадках, коли інтереси працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок, повинно існувати рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок;

- вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються стороні роботодавця.

- у випадках, коли інтереси працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи) – конференцією представників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебуваFють у стані трудового спору (конфлікту).

Затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, профспілки і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, конференцією представників підприємств, установ, організацій здійснюється у наступному порядку:

- конференція представників підприємств, установ, організацій скликається за ініціативою виборного профспілкового органу чи іншого уповноваженого представницького органу найманих працівників (окремою категорією найманих працівників) чи ініціативної групи найманих працівників.

- не пізніш як за два тижні до проведення конференції ініціатор скликання повідомляє працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території щодо часу скликання, місця проведення конференції, питань, які передбачається винести на її обговорення;

- відповідно до п. 3.2.5. Положення № 43 для проведення конференції представників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території встановлено наступні норми представництва:

- на територіальному рівні – 1 представник від 100 найманих працівників;

- на галузевому рівні – 1 представник від 500 найманих працівників  (в галузях, в яких працює більше 200 тисяч працівників, – 1 представник від 2000 найманих працівників, в яких працює більше 500 тисяч працівників, – 1 представник від 5000 найманих працівників).

За рішенням ініціаторів скликання конференції працівників, у разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території.

До компетенції конференції належить:

1) формування і затвердження вимог найманих працівників;

2) затвердження органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників.

Рішення конференції представників підприємств, установ, організацій приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосувала така кількість представників (делегатів конференції), яка складає за їх повноваженнями не менше ніж половини працюючих найманих працівників тих підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту) і делегували зазначених представників на цю конференцію.

НСПП переглядає, чи за результатами конференції складався протокол, який підписується головою і секретарем конференції.

До протоколу конференції повинні додаватися матеріали реєстрації її учасників (список представників працівників, які брали участь у роботі конференції та протокол (висновок) мандатної (лічильної комісії).

 Вимоги профспілки привинні бути оформлені відповідним протоколом засідання виборного органу профспілки. 

3.6. Вимоги працівників, профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються стороні роботодавця.

Особливо важливо зафіксувати дату вручення вимог стороні роботодавця (в журналі або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або в формі підпису сторони роботодавця на другому екземплярі вимог, що залишається в представника найманих працівників, або поштовим документом (квитанцією), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом). Адже, саме з моменту отримання вимог стороною роботодавця, починається відлік строку розгляду вимог.

Днем одержання вимог вважається дата реєстрації вимог у журналі (книзі) вхідної кореспонденції підприємства або дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення листа із вимогами, або дата, проставлена уповноваженим представником адміністрації підприємства поряд з його підписом на другому екземплярі вимог, що залишається у уповноважених представників найманих працівників.

В процесі реєстрації вимог, що надійшли на розгляд стороні роботодавця, на протоколі, в якому вони зазначені, робиться відповідна помітка щодо дати реєстрації та вхідного номера.

У випадку надходження вимог до роботодавця через поштове відділення рекомендованим листом з повідомленням, днем одержання вимог є день вручення стороні роботодавця відповідного конверта (із вкладеними в нього вимогами), з особистим підписом особи, яка отримала лист. Записи у журналі вхідної документації в такому випадку здійснюються в день фактичного одержання поштового відправлення.

3.7. Відповідно до статті 5 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» роботодавець зобов'язаний розглянути вимоги працівників, категорій працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог (його рахують з дня, наступного після того, як отримано вимоги).

Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний робочий день після вихідного.

Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції сторони роботодавця, вони зобов'язані надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого органу управління, який має право прийняти рішення.

При цьому строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів.

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог стороною роботодавця до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від сторони роботодавця про прийняте рішення.

Рішення сторони роботодавця викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається уповноваженому представницькому органу найманих працвників разом із соціально-економічним обгрунтуванням.

При наявності рішення роботодавця щодо незадоволення вимог найманих працівників, переглядаються подані матеріали у НСПП щодо виникнення КТС (К).

3.8. Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту:

- коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від Сторони роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця;

- коли строки розгляду вимог, передбачені Законом, закінчилися, а відповіді від Сторони роботодавця не надійшло.

Обов’язково мають бути дотримані строки (3 дні), у які орган, який представляє інтереси працівників або профспілки, зобов'язаний письмово проінформувати про виникнення КТС(К):

- роботодавця;

- центральні органи виконавчої влади;

- місцевий орган виконавчої влади;

- орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства;

- Національну службу посередництва і примирення (відділення НСПП в областях).

3.9. Реєстрація колективного трудового спору (конфлікту), проводиться за результатами розгляду інформації, у якій вказано:

- сторони колективного трудового спору (конфлiкту) iз зазначенням їх повного найменування i мiсцезнаходження (юридичної адреси);

- вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки;

- момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

- орган чи особу, якi будуть представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);

- загальну кiлькiсть найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) на пiдприємствi, в установi та органiзацiї чи їх структурних пiдроздiлах, де виник колективний трудовий спiр (конфлiкт), та кiлькiсть найманих працiвникiв, якi беруть участь в даному колективному трудовому спорi (конфлiкті).

Разом iз письмовою iнформацiєю про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту), уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлка повинен надіслати на ім’я Голови НСПП або відповідного її відділення в Автономнiй Республiцi Крим та областях такі додатки:

- оригінали пiдписних листiв та протоколiв;

- оригінали або належним чином завірені копії листiв, наказiв, витягiв, довiдок тощо, якi пiдтверджують надану iнформацiю.

Інформацiя про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) надсилається:

на виробничому, територiальному рiвнях – вiддiленням НСПП.

Отримана iнформацiя про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку в книгах вхiдних документiв та передається на розгляд Головi НСПП, начальнику вiддiлення НСПП для надання відповідного доручення.

За результатами розгляду письмової iнформацiї про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях, вiддiлення НСПП готує i направляє не пiзнiше наступного дня (якщо закiнчення строку припадає на вихiдний, святковий чи iнший неробочий день, останнiм днем строку є перший робочий день), подання на iм’я Голови НСПП із додатком до нього копiї вiдповiдного письмового повiдомлення сторони колективного трудового спору (конфлiкту) та копiями протоколiв, листiв, наказiв, витягiв, довiдок тощо, якi пiдтверджують надану iнформацiю, а саме реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), якщо порушень закону не було виявлено.

В поданнi вiддiлення НСПП на ім’я Голови НСПП вказуються:

- причіна виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- сторони колективного трудового спору (конфлiкту) (повна назва сторiн спору, а не їх абревiатура) та уповноважений орган чи уповноважена особа, якi будуть представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та їх юридичнi адреси (поштовий iндекс, точна назва населеного пункту, району, областi тощо);

- форма власностi пiдприємства (установи, органiзацiї), на якому виник колективний трудовий спiр (конфлiкт);

- вид  дiяльностi пiдприємства (установи, органiзацiї), на якому виник колективний трудовий спiр (конфлiкт), за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД);

- рiвень колективного трудового спору (конфлiкту) – виробничий, територiальний;

- момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) (вiдповiдно до рiшення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлки);

- висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимоги;

- коди висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог (вiдповiдно до Класифiкатору вимог, висунутих найманими працiвниками, профспiлкою у колективних трудових спорах (конфлiктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», затвердженого наказом НСПП вiд 09.06.2009 № 33);

- аналiз змiсту вимог щодо вiдповiдностi їх статтi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;

- аналiз вимог щодо визначення сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) вiдповiдно до положень статтi 3 Закону України  «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» (згiдно з компетенцiєю роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв) щодо вирiшення цих вимог);

- аналiз вiдповiдностi формування i затвердження вимог положенням статтi 4 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових  спорiв (конфлiктiв)»;

- аналiз правової обґрунтованостi вимог iз визначенням законодавчих  та нормативно-правових актiв, якi було порушено роботодавцем, уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, що спричинило виникнення розбiжностей мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин;

- аналiз дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, роботодавцем, уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв та надання ним разом з прийнятим рiшенням соцiально-економiчного обґрунтування положень статтi 5          Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових  спорiв (конфлiктiв)»;

- аналiз дотримання порядку i строкiв прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілкою рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), визначених статтею 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових  спорiв (конфлiктiв)»;

- аналiз щодо наявностi або вiдсутностi факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства.

- обґрунтування вiддiлення НСПП (в тому числi щодо повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», що стосуються вiдповiдностi вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статтi 2 цього Закону, належної сторони колективного трудового спору (конфлікту), дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) тощо) – вiдповiдно щодо реєстрацiї, призупинення реєстрацiї або вiдмови в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);

- iншi данi, що необхiднi при реєстрацiї, призупиненнi реєстрацiї, вiдмовi в реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) – орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади за мiсцем знаходження пiдприємства, установи, органiзацiї; центральний орган виконавчої влади,  до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа  або органiзацiя тощо.

3.10. Призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) проводиться якщо:

- в письмовiй iнформацiї подаються данi, що потребують їх вивчення працiвниками НСПП, насамперед щодо повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», що стосуються вiдповiдностi вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статтi 2 цього Закону, дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, дотримання порядку прийняття представницьким органом найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

- роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв звернувся до НСПП iз заявою (іншими підтверджуючими документами, доказами) про вiдсутнiсть необхiдних повноважень у представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки;

- роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв звернувся iз заявою про наявнi, з його точки зору, порушення при формуваннi i затвердженнi вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки та визначеннi органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки;

- в письмовiй iнформацiї вiд сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), вiдповiдних органiв державної влади повiдомляється про розгляд iншої справи в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства, що унеможливлює в даний час реєстрацiю або наступнi розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).

Призупинення реєстрації може бути продовжено за рішенням Голови НСПП на термін, необхідний для вивчення обставин, за обґрунтованим поданням відділення НСПП.

За результатами вивчення обставин, визначених пiдпунктом 4.1 Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), Голова НСПП приймає рiшення про реєстрацiю, призупинення реєстрацiї на термiн, необхiдний  для вирiшення питання, визначеного в абзацi шостому пiдпункту 4.1 цього Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва  i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), або вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв). 

У разі призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), після проведеної відповідної перевірки відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію або відмову в реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) на ім’я Голови  НСПП.

За результатами проведеної відповідної перевірки, у разі якщо юридичні підстави для відмови у реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) відсутні, відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) на ім’я Голови  НСПП.

3.11. Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) відбувається у разi встановлення вiддiленням НСПП в ходi аналiзу висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог невідповідності їх статтi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» або порушень норм підпункту 2.7 цього Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), iнших законодавчих та нормативно-правових актiв – відділення НСПП направляє на ім’я Голови НСПП подання про вiдмову в реєстрацiї даних вимог.

Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) може бути у випадках, якщо:

- висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимоги не вiдповiдають положенням статтi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;

- в результатi перевiрки не пiдтвердились повноваження представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) або сторона спору не є належною;

- порушенi положення статтi 4 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» щодо процедури формування та затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки, оформлення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки вiдповiдним протоколом i надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженiй ним особi, органiзацiї роботодавцiв, об’єднанню органiзацiй роботодавцiв;

- порушенi положення частини 1 статтi 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» щодо порядку прийняття рiшення уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працiвникiв (окремої категорії найманих працівників), профспiлки про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

- реєстрацiя або наступнi розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) неможливi до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства;

- в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.

Пiсля усунення виявлених порушень або вирiшення справи, що розглядалася в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства та унеможливлювала розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), орган (особа), уповноважений представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлка, подають необхiднi документи i реєстрацiя висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).

Подання про реєстрацiю, про призупинення реєстрацiї або про вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку відповідним підрозділом НСПП i передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про пiдготовку проекту необхідного розпорядження НСПП.

На вимогу Голови НСПП вiддiлення НСПП надсилає додаткову iнформацiю, необхiдну для реєстрацiї, призупинення реєстрації, вiдмови в реєстрації, відмови в знятті з реєстрації вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).

3.12. Змiни до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) вносяться у разi:

- змiн у назвi сторони колективного трудового спору (конфлiкту) у зв’язку iз змiною роботодавця, де виник цей спiр, органiзацiйно-правової форми юридичної особи, її найменування, мiсцезнаходження, органiв управлiння, змiни складу, структури, найменування уповноваженого роботодавцем органу тощо;

- прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспiлки, рiшення про актуалiзацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог в частинi строкiв їх виконання або кiлькiсних показникiв;

- в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.

Письмова iнформацiя сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про необхiднiсть внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) надсилається:

- щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на нацiональному та галузевому рiвнях – на ім’я Голови НСПП;

- щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на виробничому, територiальному рiвнях – вiддiленням НСПП.

За результатами розгляду письмової iнформацiї про необхiднiсть внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) вiддiлення НСПП готують i направляють на ім’я Голови НСПП подання про внесення змiн до вiдповiдного розпорядження НСПП.

Подання про внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку i передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про пiдготовку проекту необхiдного розпорядження НСПП.

Відповідний структурний підрозділ НСПП готує проект розпорядження НСПП про внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) i подає його на пiдпис Головi НСПП.

 

Начальник відділу

правового забезпечення НСПП                                                  О.О. Акімов