E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

24 червня 2019 року                      Київ                                               № 44

 

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо організації підготовки та проведення процедури

оцінки відповідності критеріям репрезентативності

(підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін

профспілок і організацій роботодавців

 

Вiдповiдно до пiдпунктів 14, 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення, затвердженого Указом Президента України вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), iз змiнами, та з врахуванням пропозицій Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів Нацiональної служби посередництва i примирення, утвореної наказом Нацiональної служби посередництва i примирення від 12 грудня 2017 року № 132,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації підготовки та проведення процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, що додаються.

Підстава: службова записка заступника Голови НСПП, голови Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів НСПП Гербеди С.В.

2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ НСПП "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації підготовки та проведення процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців" вiд 08 вересня 2011 року № 95.

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв НСПП та начальникам вiддiлень НСПП в областях забезпечити дотримання Методичних рекомендацій щодо організації підготовки та проведення процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців в процесi реалiзацiї повноважень Нацiональної служби посередництва i примирення, визначених Законом України "Про соціальний діалог в Україні".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                О.Окіс

 

 

 

                                                                                              Затверджено

                                                                                              наказом Національної служби

                                                                                              посередництва і примирення

від 24 червня 2019 року № 44

 

Методичні рекомендації

щодо організації підготовки та проведення

процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

 

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації підготовки та проведення процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI, Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Положення про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 01 серпня 2011 року № 80, Порядку проведення Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях, в місті Києві та Київській області вибіркових перевірок для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 19 серпня 2011 року № 89.

1.2. Методичні рекомендації підготовлено з метою визначення чіткої процедури проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) та відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (далі – відділення НСПП).

2. Порядок розгляду та аналізу поданих суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців документів для оцінки відповідності критеріям репрезентативності

(підтвердження репрезентативності)

2.1. Аналіз документів, поданих суб’єктами сторін профспілок і організацій роботодавців для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на національному, галузевому та територіальному рівнях, має здійснюватись відповідно до вимог Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73 (додаток 1).

2.2. Подані суб’єктами сторін профспілок і організацій роботодавців документи для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на національному, галузевому та територіальному рівнях реєструються у день їх надходження у спеціальному журналі, який має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою за формою, що додається (додаток 2).

2.3. При опрацюванні зазначених документів слід керуватися нормативно-правовими актами:

Конституцією України вiд 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР;

Законами України:

«Про соціальний діалог в Україні» вiд 23 грудня 2010 року № 2862-VI;

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» вiд 15 вересня 1999 року № 1045-XIV;

«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» вiд 22 червня 2012 року № 5026-VI;

«Про колективні договори і угоди» вiд 01 липня 1993 року № 3356-XII;

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» вiд 15 травня 2003 року  № 755-IV;

постановою Кабінету Міністрів України:

«Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 року №115;

наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань» від 19.12.2008 № 2226/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2008 № 1220/15911.

2.4. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць, а у разі обґрунтованого рішення Голови НСПП або керівника відповідного її відділення термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

2.5. Комісія НСПП при проведенні процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) всеукраїнських об’єднань профспілок та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні для перевірки достовірності наданих даних щодо їх чисельності приймає рішення про проведення вибіркових перевірок суб’єктів Всеукраїнських об’єднань профспілок та Всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців на національному, галузевому і територіальному рівнях.

2.6. На підставі рішення Комісії НСПП видається наказ НСПП про проведення вибіркової перевірки достовірності даних щодо чисельності суб’єктів всеукраїнських об’єднань профспілок та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, яка здійснюється на національному і галузевому рівнях Комісією НСПП, на територіальному рівні – відділеннями НСПП.

2.7. Порядок проведення вказаних вибіркових перевірок регулюється наказом Національної служби посередництва і примирення від 19 серпня 2011 року № 89 «Про затвердження Порядку проведення Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях, в місті Києві та Київській області вибіркових перевірок для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців».

2.8. Перевірка достовірності даних щодо чисельності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, які подали документи для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на галузевому та територіальному рівнях, здійснюється шляхом порівняння наданих ними даних з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності). Для цього НСПП / відділення НСПП роблять відповідні запити до органів статистики (додаток 3, 4).

3. Підготовка і проведення засідань Комісій

3.1. Підготовка і проведення засідань Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП (далі – Комісії), оформлення прийнятих ними рішень та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Положення про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 01 серпня 2011 року № 80 та цих рекомендацій.

3.2. Засідання Комісій проводяться у разі потреби, для аналізу документів, які надійшли від суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців для оцінки їх відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності). За результатами проведеної роботи готуються відповідні висновки Комісій.

Організацію підготовки та проведення засідання Комісії НСПП здійснює відділ правового забезпечення НСПП. У відділеннях НСПП організацію підготовки та проведення засідання Комісій здійснює Комісія відділення НСПП. Контроль за своєчасним поданням на засідання Комісій усіх необхідних матеріалів та перевірку їх на відповідність вимогам здійснюють секретарі Комісій.

3.3. Проект орієнтовного порядку денного засідання Комісій формується секретарем Комісії на основі пропозицій Голови Комісії і членів Комісії, погоджується з Головою Комісії та надається для ознайомлення членам Комісії (додаток 5).

3.4. Додаткові питання до погодженого Головою Комісії порядку денного засідання Комісії можуть бути включені за пропозиціями членів Комісії та погодженням з Головою Комісії. Секретар Комісії своєчасно інформує всіх членів Комісії про внесені зміни до порядку денного засідання Комісії.

3.5. Робота Комісії проводиться відповідно до погодженого Головою Комісії орієнтовного порядку денного засідання Комісії.

Матеріали до засідання Комісії НСПП про результати оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на національному і галузевому рівнях, відповідні проекти Висновку Комісії НСПП та рішення Голови НСПП готує відділ правового забезпечення НСПП.

3.6. Ведення протоколу Комісії забезпечує секретар Комісії.

3.7. Протокол оформляється за короткою формою та має такі реквізити:

назва;

порядковий номер протоколу;

назва (засідання Комісії);

назва установи, де відбулось засідання Комісії;

дата;

місце проведення;

кількісний склад учасників (вказати усіх присутніх та відсутніх);

посада, прізвища й ініціали Голови та членів Комісії;

порядок денний;

текст;

перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

підписи Голови Комісії, секретаря та членів Комісії (додаток 6).

3.8. Протоколам засідань Комісії присвоюються порядкові номери, відлік яких ведеться з початку календарного року.

3.9. Основний текст поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить частини: «Слухали», «Виступили», «Ухвалили».

3.10. Засідання Комісії веде її Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Комісії.

3.11. Засідання Комісії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше половини загальної кількості членів Комісії.

3.12. У засіданнях Комісії беруть участь члени Комісії особисто та запрошені для розгляду окремих питань.

3.13. Порядок денний засідання Комісії затверджується безпосередньо на засіданні Комісії.

3.14. Головуючий веде засідання відповідно до затвердженого порядку денного та регламенту роботи.

3.15. Рішення Комісії приймається шляхом голосування по кожному питанню порядку денного і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Комісії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Якщо член Комісії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові Комісії відповідні пропозиції у письмовій формі.

Думка відсутнього члена Комісії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Комісії і враховується під час голосування. При рівній кількості голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

3.16. У разі схвалення пропозиції та зауваження, висловлені під час обговорення питань порядку денного учасниками засідання Комісії, вносяться в протокольне рішення Комісії.

3.17. На вимогу членів Комісії принципові розбіжності в прийнятті рішень відображаються в протоколі.

3.18. Після засідання Комісії проекти протокольних рішень доопрацьовуються з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання Комісії та схвалених на засіданні Комісії. Доопрацьований протокол засідання Комісії підписують Голова Комісії та члени Комісії.

3.19. Матеріали до засідань Комісії (оригінали): порядок денний засідання Комісії, висновок Комісії, рішення Комісії, протокол Комісії є документами постійного зберігання.

Матеріали засідань Комісії НСПП зберігаються у відділі правового забезпечення НСПП/ відділенні НСПП.

4. Порядок підготовки та прийняття Висновку Комісії про результати оцінки відповідності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності)

4.1. Висновок Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП про результати оцінки відповідності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) є підставою для прийняття рішення Головою НСПП / начальником відділення НСПП щодо відповідності / невідповідності критеріям репрезентативності (підтвердження / непідтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

4.2. Висновок Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП готується за результатами проведеного членами Комісії аналізу поданих суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців документів та проведеної оцінки відповідності їх критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) для розгляду і погодження на засіданні Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП (додаток 7).

4.3. Розглянутий проект Висновку на засіданні Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП у разі потреби доопрацьовується і підписується Головою та членами Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП і подається на розгляд Голові НСПП / начальнику відповідного відділення НСПП для прийняття відповідного рішення.

5. Порядок підготовки та прийняття Рішення

про відповідність суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності)

5.1. Головою НСПП / начальником відділення НСПП на підставі Висновку Комісії НСПП / відділення НСПП приймається відповідне Рішення про відповідність / невідповідність суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності (підтвердження / непідтвердження репрезентативності), яке підписується Головою НСПП / начальником відділення НСПП.

5.2. Загальні мовні вимоги до підготовки проекту Рішення:

Логічна послідовність – тісний логічний зв’язок між реченнями, чітке членування тексту на окремі пункти, абзаци, параграфи.

Переконливість і доказовість – викладення причин у конкретній формі з точним добором фактів і цифрових даних, посилання на нормативно-правові акти, обґрунтованість висловленої думки, доказовість матеріалу.

5.3. Рішення НСПП / відділення НСПП складається із вступної, описової і резолютивної частин.

5.4. У вступній частині вказуються найменування НСПП або її відповідного відділення, дата прийняття рішення, номер рішення, найменування сторони профспілки чи організації роботодавців, яка проходила оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності).

5.5. В описовій частині Рішення доцільно дати посилання на нормативно-правові акти та зазначити критерії і підстави для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, викласти результати аналізу поданих документів відповідно до встановлених критеріїв оцінки.

5.6. Резолютивна частина Рішення має містити висновок за результатами проведеної оцінки на відповідність суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців встановленим критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності).

5.7. В резолютивній частині Рішення зазначається про визнання суб’єкта сторони профспілки та організації роботодавців таким, що відповідає критеріям репрезентативності (підтверджує репрезентативність); видання йому свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) чи довідки про відмову у підтвердженні репрезентативності та надсилання цього Рішення суб’єкту сторони профспілки чи організації роботодавців (додаток 8).

5.8. Зазначені Рішення скріплюються печаткою.

5.9. Рішення Комісії реєструються у спеціальному журналі, який має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою за формою, що додається (додаток 9).

6. Порядок видачі свідоцтв суб’єктам сторін профспілок та організацій роботодавців про відповідність критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності)

6.1. Свідоцтва про оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) для видачі суб’єктам сторін профспілок і організацій роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях виготовляються НСПП на спеціальних бланках і реєструються у спеціальному журналі за встановленим зразком (додаток 10).

6.2. Реєстраційний номер свідоцтва має містити:

перші три цифри – порядковий номер реєстрації (для прикладу – 001);

через дефіс наступні дві цифри – останні дві цифри поточного року (для прикладу – 11);

через дріб записується код адміністративно-територіальної одиниці;

через дефіс – буквою позначається рівень, на якому було проведено оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (на національному рівні – Н, галузевому рівні – Г, територіальному рівні – Т).

Коди адміністративно-територіальних одиниць:

Автономна Республіка Крим – 01

Вінницька область – 02

Волинська область – 03

Дніпропетровська область – 04

Донецька область – 05

Житомирська область  – 06

Закарпатська область – 07

Запорізька область – 08

Івано-Франківська область – 09

Київська область – 10

Кіровоградська область – 11

Луганська область  – 12

Львівська область – 13

Миколаївська область – 14

Одеська область – 15

Полтавська область – 16

Рівненська область – 17

Сумська область – 18

Тернопільська область – 19

Харківська область – 20

Херсонська область – 21

Хмельницька область – 22

Черкаська область – 23

Чернівецька область – 24

Чернігівська область – 25

місто Київ  – 26

місто Севастополь – 27.

6.3. Спеціальні бланки свідоцтв про оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) для видачі суб’єктам сторін профспілок та організацій роботодавців на національному, галузевому і територіальному рівнях заповнюються відділом правового забезпечення НСПП/відділенням НСПП у разі подання повного пакету документів Комісією НСПП / Комісією відділення НСПП щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності, поданих до відділу правового забезпечення НСПП в електронному вигляді, а саме:

протоколу засідання Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП;

Висновку Комісії НСПП / Комісії відділення НСПП;

Рішення Голови НСПП / начальника відділення НСПП.

6.4. Видача свідоцтв про оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців здійснюється НСПП / відділенням НСПП на підставі рішень Голови НСПП / начальника відділення НСПП упродовж 5 робочих днів з дня їх прийняття.

7. Формування та зберігання справ

7.1. Документи, які надходять від суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців та створюються у процесі оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, формуються у справи.

7.2. Реєстрація справ суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців здійснюється у спеціальному журналі, який має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою за формою, що додається (додаток 11).

7.3. Справи, які формуються у процесі оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, включаються до номенклатури справ НСПП / відділення НСПП (додаток 12).

8. Ведення реєстру

суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності

(підтвердження репрезентативності)

8.1. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) ведуть реєстр суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, який оприлюднюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП за встановленими зразками (додаток 13, 14).

8.2. Оприлюднення реєстру суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на територіальному рівні, здійснюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП відділом правового забезпечення НСПП на підставі інформації, поданої у встановленому порядку відділеннями НСПП.

 

Начальник відділу

правового забезпечення НСПП                                    О.О. Акімов