E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

                                                         Затверджено
 наказом Національної служби
  посередництва і примирення
                                                                                 від «01» серпня 2011 р. № 80
 Положення

про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

 

  1. Загальні положення

 

 1.1. Положення про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Положення) визначає  основні завдання, права та організацію діяльності комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Комісії) на національному, галузевому та територіальному рівнях.

 1.2. Комісії є постійно діючими консультативно-дорадчими органами, які створюються з метою забезпечення об’єктивної оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок і сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях і колегіального прийняття рішень.

 1.3. На національному та галузевому рівнях Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) створюється Комісія з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на національному та галузевому рівнях (далі – Комісія НСПП).

 1.4. На територіальному рівні відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, відділенні у місті Києві та Київській області (далі – відділеннями НСПП) створюється Комісія з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні (далі – Комісія відділень НСПП).

 1.5. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією України, законами України «Про соціальний діалог в Україні», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про колективні договори і угоди», «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб», «Про об'єднання громадян», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

У своїй роботі Комісії взаємодіють з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців.

 1.6. Комісії діють на принципах законності, професіоналізму, чесності, справедливості, об’єктивності та неупередженості.

 2. Завдання, права і обов’язки Комісій

 

 2.1. Основними завданнями Комісій є:

 • розгляд в установленому порядку та аналіз документів, поданих суб’єктами профспілок та організацій роботодавців для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження;
 • підготовка за результатами проведеного аналізу відповідного висновку про оцінку та підтвердження репрезентативності;
 • здійснення вибіркових перевірок достовірності наданих даних суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • видання свідоцтв встановленого зразка про підтвердження репрезентативності чи довідок про відмову у підтвердженні репрезентативності за встановленими формами;
 • ведення реєстру суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців;
 • забезпечення оприлюднення реєстру суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, які є репрезентативними, на офіційному              сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

 2.2. Комісії мають право:

 • взаємодіяти з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців з метою отримання необхідної інформації;
 • приймати рішення про невідповідність суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності;
 • проводити вибіркові перевірки достовірності наданих даних суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • призупиняти вивчення, аналіз та перевірку документів у разі їх подання в неустановленому порядку та повідомляти про це заявника.

 2.3. Комісії зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців і цього Положення;
 • бути неупередженими при розгляді документів, поданих суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • забезпечувати своєчасний розгляд документів та прийняття рішень.

 3. Організація роботи Комісій

 

 3.1. Комісії очолюють голови, які здійснюють керівництво роботою Комісій. Головою Комісії НСПП є заступник Голови НСПП. Головою Комісії на територіальному рівні є, як правило, заступник начальника відділення НСПП.

Не допускається обирати членами Комісій суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

 3.2. Голови Комісій:

·   здійснюють керівництво діяльністю Комісій, несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань;

·   організовують процес оцінювання відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців відповідно на національному, галузевому та територіальному рівнях;

·   визначають порядок денний засідань Комісій;

·   представляють Комісії у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та роботодавців;

·   вносять пропозиції Голові НСПП, начальнику відповідного відділення НСПП щодо кандидатур заступника голови Комісії, секретаря з числа членів Комісій та визначають функції кожного члена Комісії;

·   вирішують питання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності Комісій;

·   вносять на розгляд Голови НСПП, начальника відповідного відділення НСПП пропозиції щодо внесення змін до складу Комісій;

·   пропонують порядок денний засідань Комісій;

·   надають доручення заступнику, секретарю та членам Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій;

·   вносять на розгляд Голови НСПП пропозиції щодо матеріального стимулювання членів Комісій.

 3.3. Персональний склад Комісії НСПП визначається Головою НСПП за поданням Голови Комісії НСПП і затверджується наказом НСПП.

До складу Комісії НСПП входять представники центрального апарату НСПП та незалежні фахівці з питань соціального діалогу (за згодою).

Зміни до складу зазначеної Комісії вносяться наказом НСПП за поданням Голови Комісії НСПП.

 3.4. Персональний склад Комісії відділень НСПП затверджується наказом відділення НСПП за поданням Голови Комісії віділення НСПП та погодженням з Головою НСПП. До складу Комісії на територіальному рівні входять працівники відділень НСПП та незалежні фахівці з питань соціального діалогу (за згодою).

Зміни до складу зазначеної Комісії вносяться наказом відділення НСПП за поданням Голови Комісії відділення НСПП та погодженням з Головою НСПП.

 3.5. Організаційною формою роботи Комісій є засідання, що проводяться за рішенням Голів Комісій у міру потреби. Засідання Комісій вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

 3.6. Заступники Голів Комісій виконують функції Голів Комісій у разі їх відсутності. Вони також виконують доручення Голів Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій.

 3.7. Секретарі Комісій відповідають за організацію підготовки та проведення засідань Комісій, ведуть протоколи засідань Комісій та виконують інші доручення голів Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій.

За відсутності секретарів Комісій їх обов'язки виконують інші члени Комісій, визначені Головами Комісій.

 3.8. Члени Комісій несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення, виконання доручень голів Комісій.

 3.9. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць. За обґрунтованим рішенням Голови НСПП, начальника відповідного відділення НСПП цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

 3.10. У разі неподання суб’єктами сторони профспілок та сторони організацій роботодавців визначеного переліку документів для оцінки або їх неналежного оформлення, Комісії упродовж трьох робочих днів повідомляють заявників про необхідність усунення вказаних недоліків не пізніше семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадку вивчення, аналіз та перевірка документів призупиняється.

 3.11. Комісії за результатами проведеної роботи готують висновки про відповідність або невідповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок і сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подають його відповідно на розгляд Голові НСПП/ начальнику відділення НСПП.

 3.12. У разі непідтвердження наданої суб’єктами сторони профспілок та сторони організацій роботодавців інформації на підставі відповідного висновку Комісій Голова НСПП або начальник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності, про що видається відповідна довідка.

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або начальником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

 3.13. Висновок Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісій. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос Голів Комісій.

 3.14. За результатами засідання Комісій складається протокол, який підписується Головами Комісій, у разі відсутності Голів – їх заступниками, секретарем та членами Комісій, присутніми на засіданні.

 3.15. На підставі висновку Комісій готується відповідне рішення, яке підписується Головою НСПП /начальником відділення НСПП.

 3.16. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності.

 3.17. Організацію підготовки та проведення засідань Комісії НСПП здійснює відділ правового забезпечення НСПП.

 3.18. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії НСПП здійснює сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП.

 3.19. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії на територіальному рівні здійснює секретар Комісії, визначений Головою Комісії відділень НСПП.

Додаток

до наказу Національної служби
посередництва і примирення
від 01 серпня 2011 № 80,
із змінами, внесеними розпорядженням
Національної служби посередництва
і примирення від 11 квітня 2023 року № 26

Склад Комісії

Національної служби посередництва і примирення

з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін

профспілок і організацій роботодавців

на національному і галузевому рівнях

 

 

 
№ з/п
 
Склад Комісії
 
Прізвище, ім’я,
по батькові 
 
Посада

1.

Голова Комісії

 Запара
Світлана Іванівна

перший заступник голови НСПП

2.

Секретар Комісії

 Михайський
Олексій Євгенович

 головний спеціаліст відділу правового забезпечення НСПП

3.

Члени Комісії

 Марчук
Роман Валентинович

керівник апарату НСПП

4.

 Гринько
Валерій Валерійович

 начальник відділу правового забезпечення НСПП

5.

   Крук
Валентина Олексіївна

головний спеціаліст відділу правового забезпечення НСПП

6.

  Яскевич
Наталія Василівна

 виконуючий обов'язки начальника відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП

  7. Зарько Надія Іванівна незалежний експерт, радник голови НСПП (за згодою)